مزایده یک دستگاه ام وی ام ایکس 33مدل 1394 - آگهی 44285

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465856500059
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسفراین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

*آگهی مزایده*

در خصوص پرونده کلاسه 980245اجرا شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی اسفراین موضوع محکوم له خانم هماقربان زاده  و محکوم علیه حیدر حسن زاده  که محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 38.500.000 ریال بابت اصل خواسته و نیز خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد . که یک دستگاه خودرو ایکس 33بشماره شهربانی 73ط713-99 توقیف و به شرح ذیل ارزیابی گردیده است که پس از سیر مراحل قانونی مقرر گردیده که مورد توقیفی دریک شنبه  مورخه 98/5/27 از ساعت 10الی 11از طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین به فروش برسد بنابراین متقاضیان شرکت درجلسه مزایده می توانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . ضمنا مزایده از قیمت ارزیابی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد همچنین از برنده مزایده ده درصد  قیمت مبلغ پیشنهادی (مصوب) اخذ و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد.

مشخصات اموال توقیفی: یک دستگاه ام وی ام ایکس 33مدل 1394رنگ قهوه ای بشماره 73ط713-99  که توسط کارشناس به قیمت 115/000/000ریال  ارزیابی گردیده است .

پرندک

مدیر دفتر  شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری اسفراین

 

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی