مزایده یکدستگاه خودرو سواری سایپا  SAINA مدل 1397 - آگهی 44275

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460219300005
تاریخ صدور:1398/05/14
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 273 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 98/00016 صادره از شعبه 273 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران خانم یاسمن غفاری شهریور و خانم سارا غفاری شهریور (ورثه مرحوم محمد غفاری شهریور) محکوم علیهم پرونده اجرائی 273/98/ث ج62/خ2 محکوم می باشند به پرداخت مبلغ 676/373/040 ریال از بابت مهریه ازماترک متوفی و مبلغ 23/673/056 ریال از بابت خسارت دادرسی و مبلغ 5/000/00 ریال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم اکرم اصغری شهریور فرزند ابراهیم و همچنین مبلغ 26/000/000 ریال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ SAINA مدل 1397 به رنگ سفید روغنی به شماره اتنظامی ایران10 / 839 م 78 که متعلق به مرحوم بوده و در حال حاضر در پارکینگ مرزبان به نشانی: تهران، خیابان ستارخان، بعد از بهبودی، روبروی خیابان پاتریس لومومبا، مبش کوچه شقایق می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

از یک دستگاه خودرو سواری سایپا تیپ SAINA مدل 1397 به رنگ سفید روغنی به شماره اتنظامی ایران10 / 839 م 78 و شماره شاسی NAS831100J5758362 و شماره موتورM15/8530650 دارای دو محور و چهارسیلندر و چهار چرخ با سوخت بنزین و ظرفیت جمعا پنج نفر بازدید که موتور و گیربکس و دیفرانسیل آن آماده بکار می باشد. داشبورد و صندلی و تودوزی خودرو سالم بوده و گلگیر جلو و گلگیر عقب راست، درب جلو و عقب راست دارای تصادف می باشد. تایرها مستعمل بوده و خودرو قابلیت شماره گذاری دارد. گلگیر جلو آثار رنگ داشته و سپر عقب دارای شکستگی می باشد. گلگیر عقب راست دارای آثار برخورد و درب عقب و درب جلو دارای آثار تصادف می باشند. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 520/000/000 ریال معادل پنجاه و دو میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1398/6/9 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس نقدا و یا طی چک تضمینی بانکی معتبر(بانک ملی ایران) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفتصاحساب خودرو می باشد./

مدیر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی