مزایده یک دستگاه خودرو رانا مدل 1393 - آگهی 44274

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460165200036
تاریخ صدور:1398/05/14
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختلاف شهر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی 

به موجب اجرائیه صادره از شعبه 2607 مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف، موضوع پرونده اجرائی به کلاسه 975946 اجرای احکام مجتمع شماره 27 شورای حل اختلاف تهران، محکوم له آقای حسین محبی مقدم به طرفیت محکوم علیه آقای روح اله قسامی. محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و خسارات قانونی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر اجرائی در حق دولت، علیهذا اموال منقول به شرح ذیل را جهت توقیف معرفی گردیده است در این راستا ارزیابی اموال به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع بشرح ذیل توصیف و ارزیابی گردیده است:

یک دستگاه خودرو رانا، مدل 1393، تیپ TU5، سلیندر 4، سوخت بنزین، رنگ سفید رغنی، درب و گلگیر عقب راست تصادف دارد، سپر عقب شکسته است، وضعیت موتور خوب است، وضعیت دستگاه انتقال نیرو مشکلی ندارد، قابل شماره گذاری می باشد، خودرو از مورخه 1398/01/20 در پارکینگ می باشد. کارشناس رسمی دادگستری با جمیع جهات مرتبطه و بدون احتساب هزینه های جانبی از قبیل هزینه پارکینگ، عوارض، و .... قیمت خودرو را مبلغ 420/000/000 ریال برآرود نموده است.

مزایده از ساعت 10 الی 12 مورخ 1398/06/02 در نشانی خ شریعتی، بالاتر از سه راه طالقانی، نرسیده به خیابان بهارشیراز، نبش کوچه فرهاد 2، تلفن 77512034 - فکس 77512011  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف مجتمع شماره 27 تهران برگزار و اموال فوق از طریق مزایده به فروش می رسد و از قیمت پایه کارشناسی شده 420/000/000 ریال شروع و به هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را  پیشنهاد نماید، فروخته خواهد شد. 10 درصد قیمت خرید فی المجلس به صورت نقد از خریدار اخذ و الباقی ظرف حداکثر یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی اموال به برنده مزایده تملیک خواهد گردید. در صورتی که خریدار در مهلت مقرر بقیه وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده با دریافت معرفی نامه از اتومبیل فوق دیدن نمایند. ضمناً  کلیه هزینه های جانبی و انتقال مورد مزایده برعهده خریدار می باشد. همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت در مزایده الزامی است.

مسئول دفتر واحد اجرای احکام مدنی شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره بیست و هفت شورای حل اختلاف شهر تهران -  دیناری
تهران- خیابان شریعتی - بالاتر از چهار را طالقانی - نرسیده به بهار شیراز - نبش کوچه فرهاد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی