مزایده جک قالب ریزی بتن آلومینیومنی،جک قالب ریزی بتن گالوانیزه،یک دستگاه کمپکتور - آگهی 44261

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460013800016
تاریخ صدور:1398/05/14
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 102 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 970372 له آقای مهدی حسن زاده بزرگی علیه شرکت توسعه فن آوری های نوین به نمایندگی آقایان حمیدرضا شهامت و امیر حسین عارف پور، محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 2/058/939/784 ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 98/044/751 ریال در حق صندوق دولت، به همین منظور اموال متعلق به محکوم علیه به شرح ذیل واقع در نشانی اتوبان تهران کرج(شهید فهمیده) ورد آورد بلوار شهید اردستانی پشت ساختمان های همراه اول پروژه یاس تعاونی مسکن شماره 2 نظام مهندسی توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. 1-هر عدد جک قالب ریزی بتن آلومینیومنی زرد رنگ 350 سانتی با متعلقات ساخت PERI آلمان به صورت دست دوم کارکرده قابل بهره برداری به ارزش پایه مزایده 8/000/000 ریال(تعداد توقیف شده در صورتمجلس توقیفی چهارصد و بیست عدد است)2-هر عدد جک قالب ریزی بتن گالوانیزه 4 متری  ساخت PERI  آلمان به صورت دست دوم کارکرده قابل بهره برداری به ارزش پایه مزایده 3/000/000 ریال (تعداد توقیف شده در صورتمجلس توقیفی پنجاه عدد است) 3- یک دستگاه کمپکتور HISAKI مدل YP90  گازوییلی با موتور 5 اسب روبین به صورت دست دوم کارکرده به ارزش پایه مزایده 5/000/000ریال 4-یک دستگاه کمپکتور برقی سه فاز با موتور الکریکی 3 کیلو وات FFD ساخت انگلیس به صورت دست دوم کارکرده به ارزش پایه مزایده 8/000/000ریال. و مقرر است مورخ 1398/05/27 ساعت 10:30 الی 11:00 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به نشانی: تهران،تجریش، خیابان فناخسرو به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقداً و فی المجلس به صندوق دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

                                                    دادورز اجرای احکام شعبه 102 مجتمع قضایی عدالت تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی