مزایده ایستگاه نخاله و زباله و تفکیک از مبدا زباله شهری - آگهی 39636

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده تفکیک زباله از مبدا و ایستگاه زباله و نخاله 
شهرداری محلات پیرو مزایده 98/2/01/97 در نظر دارد با توجه به درخواست واحد خدمات شهری، عملیات تفکیک از مبدا زباله های شهری و نیز ساماندهی ایستگاه نخاله ساختمانی شهری را به افراد/ شرکت از طریق مزایده کتبی واگذار نماید. 

نوع کار مدت قرارداد قیمت پایه ماهیانه سپرده شرکت در مناقصه 
ساماندهی ایستگاه نخاله و زباله و تفکیک از مبدا زباله شهری 3 ماه  300.000.000 180.000.000

تبصره: در صورت رضایت شهرداری در نحوه خدمات دهی، قرارداد 1 ساله منعقد می گردد و مدت 3 ماه به صورت آزمایشی می باشد 

شرایط شرکت در مزایده: 1- شرکت کنندگان از تاریخ درج آگهی می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند 
2- شرکت کنندگان می بایست جهت شرکت در مزایده سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 180.000.000 ریال به صورت نقد به حساب 70141119658841 بانک قرض الحسنه مهر و یا ضمانت نامه بانکی همراه پیشنهاد خود به شهرداری ارائه نمایند 
3-به پیشنهادات شرطی، مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد 
4- به استناد بند 5 ماده 5 آئین نامه شهرداری ها شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است 
5- سپرده نفرات اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند 
6- چنانچه نفر برنده تا 7 روز به شهرداری جهت عقد قرارداد مراجعه ننماید سپرده او به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد بسته خواهد شد 
7- متقاضیان تا تاریخ 98.4.16 می توانند جهت دریافت اسناد به دبیرخانه شهرداری مراجعه نمایند 
8- تاریخ تحویل پیشنهادات حداکثر تا پایان وقت اداری 98.4.26 به دبیرخانه شهرداری خواهد بود
9- جلسه گشایش پیشنهادات با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات شهرداری راس ساعت 10 روز 5شنبه 98.4.27 در سالن جلسات شهرداری خواهد بود و شرکت کنندگان مجاز به شرکت در جلسه می باشند 
10- برنده بایستی ظرف 7 روز اقدام به اخذ کلیه تاییدات قانونی و نیز سوء پیشینه و تاییدیه مراجعه قانونی نماید 
11- میزان سپرده حسن انجام تعهدات قرارداد و کلیه اطلاعات مزایده در اسناد مزایده درج می باشد 
12- مدت قرارداد سه ماه به صورت آزمایشی که در صورت رضایت از کار توسط کارفرما قرارداد به صورت یکساله قابل تمدید می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی