مزایده یخچال ویترینی ایستاده دو درب،دستگاه برش مرغ،ترازوی رومیزی دیجیتال - آگهی 39628

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465250500002
تاریخ صدور:1398/04/03
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف رحیم آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

))آگهی مزایده اموال منقول -نوبت اول  ))

درخصوص پرونده کلاسه  960168محکوم علیه آقای سلمان مومن زاده گرجانسویی فرزند محمدرضا ساکن رحیم آباد-روبروی جهاد کشاورزی - مرغ فروشی مومن زاده محکوم است به پرداخت مبلغ 160/557/550ریال بابت اصل خواسته و خسارت مربوطه-مبلغ یک میلیون و صدو ده هزار ریال هزینه دادرسی و مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال هزینه کارشناسی در حق محکوم لها خانم جمیله شفیع آبادی و همچنین مبلغ4/300/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت  -که دراین راستا تعدادی اقلام (یخچال ویترینی ایستاده دودرب -دستگاه برش مرغ-ترازوی رومیزی)ازسوی محکوم علیه سلمان مومن زاده واقع در رحیم آباد -میدان انقلاب-خیابان شهدا-کوچه شهید موسی پور منزل استیجاری حق شناس تعرفه و توقیف که به شرح ذیل برآورد و ارزش گذاری گردید .1-یخچال ویترینی ایستاده دو درب به ابعاد 1/5*2به مبلغ 22/000/000ریال2-دستگاه برش مرغ به مبلغ 11/000/000ریال 3-ترازوی رومیزی دیجیتال مارک پند مدل 6000به مبلغ 8/200/000ریال جمع کل اموال به مبلغ 41/200/000ریال معادل (چهار میلیون و یکصدو بیست هزار تومان )بر آورد میگردد.که از طریق مزایده در تاریخ 1398/04/18 روزسه شنبه ساعت 9/5صبح در اجرای احکام مدنی رحیم آباد به فروش خواهد رفت ، مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع و کسانیکه بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند برنده مزایده شناخته خواهند شد ، ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول خواهد شد ، در صورت عدم پرداخت مابقی وجه درموعدمقرر– ده درصد وصول شده به نفع دولت کارسازی می گردد ، کلیه هزینه های مربوطه نیز بر عهده خریدار است . این آگهی برای یک نوبت مستند به ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی در یک از روزنامه های کثیر الانتشار محلی درج خواهد شد.

محمودزاده

مدیردفترشعبه اجرای احکام مدنی حوزه قضایی بخش رحیم آباد

رحیم آباد – گلدشت - خیابان دادگستری - حوزه قضائی بخش رحیم آباد - کد پستی 4493147988 – تلفن 01342775913- 01342775914 - 01342775912

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی