مزایده ضایعات و آهن آلات ،پی وی سی و پلی اتیلی و طایر مستعمل - آگهی 39526

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی فراخوان مزایده حضوری 
نوبت دوم 
فروش ضایعات و آهن آلات به شماره 98/1783
شهرداری شهر جدید هشتگرد در نظر دارد، به استناد مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 5/96/128 ش مورخ 98.2.23 در خصوص  فروش ضایعات به شرح جدول ذیل از طریق مزایده حضوری اقدام نماید .
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می اید از تاریخ درج  دومین آگهی روزنامه حداکثر به مدت ۱۰ روز جهت کسب اطلاعات بیشتر و رویت اقلام مزایده به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند  
1- نشانی: شهر جدید هشتگرد، میدان شهرداری، محوطه موتوری شهرداری شهر جدید هشتگرد 
2- متقاضیان جهت رویت اقلام مزایده در محوطه موتوری شهرداری شهر جدید هشتگرد از تاریخ 98.4.9 لغایت 98.4.18  به واحد انبار شهرداری مراجعه نمایند
3- زمان و تاریخ برگزاری مزایده: روز چهارشنبه مورخ 98.4.19 رأس ساعت ۱۰ صبح در محل محوطه موتوری شهرداری شهر جدید هشتگرد واقع در شهر جدید هشتگرد - فاز یک- میدان شهرداری
۴- فروش کلیه اقلام ضایعات به صورت نقد بوده و چک یا سفته قابل قبول نخواهد بود. 
5- پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده خریدار خواهد بود.
6- هزینه حمل بارگیری و باسکول به عهده خریدار خواهد بود 
 ۷- هزینه کارشناسی و هزینه چاپ آگهی در هر ۲ مرحله به عهده خریدار خواهد بود.
8- شرکت کنندگان در مزایده باید مبلغ  20.000.000 ریال به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری شهر جدید هشتگرد و یا فیش نقدی واریزی به شماره حساب ۱۰۴۶۰۸۱۲۵۱ نزد بانک رسالت شعبه هشتگرد به نام حساب سپرده شهرداری شهر جدید هشتگرد در روز برگزاری مزایده به همراه داشته باشند.
9- در صورتی که برندگان مزایده ظرف مدت یک هفته پس از اعلام حاضر به انجام معامله نشوند، ضمانت نامه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد 
10- نحوه محاسبه و پرداخت کل مبلغ معامله بر اساس قبض باسکول و مبلغ پیشنهادی برنده مزایده خواهد بود. 
11- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
 توجه شرکت کنندگان در مزایده در روز برگزاری مزایده می بایست مدارک شناسایی و ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی را به همراه خود داشته باشند

ردیف اقلام ضایعات وزن تقریبی کیلوگرم قیمت پایه کارشناسی واحد ریال قیمت پایه کل کارشناسی ریال
1 آهن 10.000 35.000 350.000.000
2 پی وی سی و پلی اتیلن 1.000 8.000 8.000.000
3 طایر مستعمل 100 حلقه 200.000 20.000.000

اصغر آقایی 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی