مزایده چوب های خشک و غیر مثمر بریده و جمع آوری شده - آگهی 39521

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم 
فروش چوبهای خشک و غیر مثمر بریده و جمع آوری شده در محوطه سد نوروزلو میاندوآب، شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در نظر دارد مقداری چوب خشک و غیر مثمر بریده و جمع آوری شده در محوطه سد نوروزلو میاندوآب را برابر شرایط مندرج در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا به آگاهی علاقه مندان به خرید می رساند پس از رویت در محل سد نوروزلو میاندوآب آذربایجان غربی نسبت به تهیه اسناد مزایده اقدام نماید. لازم به توضیح است کلیه مراحل مزایده از دریافت اسناد ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده اقدام نمایند
اطلاعات مزایده و زمانبندی 
موضوع مزایده : فروش چوب های خشک و غیر مثمر بریده و جمع آوری شده در محوطه سد نوروزلو میاندوآب
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بیست میلیون 20.000.000 ریال 
محل بازدید و تحویل: محوطه سد نوروزلو میاندوآب 
دستگاه مزایده گزار : شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به نشانی ارومیه بلوار شهید باهنر تلفن 04433440092-04431987381
قیمت فروش اسناد مزایده : 500.000 ریال است که مزایده گران می توانند با پرداخت از طریق درگاه مربوطه در سامانه ستاد ایران فایل اسناد مزایده را دانلود نمایند
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ستادیران از ساعت 8 2بح مورخ 98.4.8 تا ساعت 17 مورخ 98.4.14
مهلت زمانی و محل ارائه پاکات الف اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.4.26 تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت به نشانی: آذربایجان غربی ارومیه بلوار شهید باهنر دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی تحویل فرمایند و ضمنا تصویر ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار پاکت الف باید در سامانه ستادیران بارگذاری گردد
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت و بارگذاری تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ستادیران: تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.4.26
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 98.4.26
محل بازگشایی پیشنهادات: سالن اجتماعات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
بازدید از چوب های بریده شده محوطه سد نوروزلو میاندوآب شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مورخ 98.4.9
پیشنهاد قیمت: مزایده گران می بایست برای یک کیلوگرم قیمت ارائه نمایند
توضیح اینکه بالاترین پیشنهاد قیمت دریافتی که باید بالاتر از قیمت کارشناسی باشد به عنوان برنده مزایده تعیین خواهد گردید و پس از تعیین برنده اقلام موضوع مزایده به صورت مشترک توسط برنده و نماینده شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی توزین شده و مبلغ کل معامله از حاصلضرب قیمت پیشنهادی برنده مزایده برای هر کیلوگرم از اقلام مزایده در وزن کل اقلام حاصل خواهد شد 
چنانچه تعداد پیشنهادات واصله کمتر از سه پیشنهاد باشد مزایده تجدید خواهد شد 
آدرس و تلفن اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: 41934-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85199376
توضیح اینکه اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بایستی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراست و امور محرمانه شرکت در قالب پاکت الف ارائه شود و تصویر آن نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد نظر بارگذاری گردد توضیح داده شده در اسناد مزایده قیمت پیشنهادی بایستی در سایت تدارکات الکترونیکی دولت درج و اعلام گردد و همچنین چنانچه مزایده گران اسناد مزایده را به طریقی غیر از سایت مذکور تهیه نمایند و نام آنها به عنوان خریدار در سایت مذکور ثبت نشده باشد به قیمت پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد . شرکت در مزایده به صورت گروه مشارکت مورد قبول نبوده و در صورت ارائه پیشنهاد به صورت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد 
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی