مزایده ضایعات عادی شامل کاغذ ، کارتن ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات و ... - آگهی 39520

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
شرکت داروسازی سبحان انکولوژی در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات عادی شامل کاغذ ، کارتن ، پلاستیک ، شیشه ، فلزات و ... اقدام نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مزایده با رعایت موارد مندرج در ذیل ظرف مدت 10 روز کاری پس از انتشار آگهی از ساعت 9 الی 13 به آدرس رشت شهر صنعتی بلوار صنعت2 خیابان سوم شرکت داروسازی سبحان انکولوژی مراجعه نمایند 
1- مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده 30.000.000  ریال می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد رسید واریز وجه و یا چک بانکی را  ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نمایند 
به پیشنهادهای فاقد سپرده سپرده های مخدوش سپرده های کمتر از میزان مقرر چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد 
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان ضبط خواهد شد 
3- به پیشنهادهای فاقد مهر و امضا مشروط مخدوش و پیشنهادایی که بعد از انقضا مدت مقرر اصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد 
4- شرکت سبحان انکولوژی در قبول یا رد پیشنهادها مختار می باشد 
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد 
6- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی