مزایده 1 دستگاه خودرو از رده خارج و اوراقی - آگهی 39511

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی 
نوبت دوم شناسه اگهی 508509
ستاد نظارت گمرکات خوزستان در نظر دارد تعداد 1 دستگاه خودرو از رده خارج و اوراقی را از طریق مزایده و با بهره گیری از سامانه تدارکات به آدرس setadiran.ir الکترونیکی دولت و با شماره مزایده 10980053940000002 به صورت الکترونیکی به فروش برساند
تضمین شرکت در مزایده :
میزان سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار مزایده برای هر خودرو معادل 1.885.000 ریال که  به صورت جداگانه می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی (مطابق مصوبه به شماره 123402/ ت 50659 ه مورخ 94.9.22 هیات وزیرات ضمیمه اسناد یا واریز به شماره حساب 2111102002001 به نام تمرکز وجوه سپرده هزینه ای و ارائه فیش واریزی باشد که پس از تحویل گواهی اسقاط خودروها به برنده مزایده مسترد می گردد. لازم به ذکر است ضمانت نامه باید حداقل تا 3 ماه از تاریخ صدور معتبر باشد 
مهلت دریافت اسناد:
دریافت اسناد به دو طریق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی از تاریخ 1398.04.04 لغایت 1398.04.12 امکان پذیر می باشد 
زمان بازدید از خودروها:
متقاضیان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ 98.4.4 الی 98.4.12 در وقت اداری از خودروهای مورد مزایده در ستاد نظارت گمرکات خوزستان به نشانی اهواز امانیه خیابان لقمان حوزه نظارت گمرکات خوزستان واحد کارپردازی آقای شمس مراجعه نمایند 
مهلت ارسال پیشنهادها 
مزایده گران می بایست از تاریخ 98.4.15 الی 98.4.26 نسبت به ارایه پیشنهادات اقدام نمایند. لازم به ذکر است پیشنهاد دهندگان مستندات را ضمن ارسال از طریق سامانه ستاد به صورت فیزیکی به نشانی اهواز امانیه خیابان لقمان حوزه نظارت گمرکات خوزستان دفتر معاون اداری و مالی ارائه نمایند و مستندات ثبت شده در سامانه ستاد ملاک تایید آن می باشد 
زمان بازگشایی پاکات
روز پنجشنبه مورخ 98.4.27 ساعت 12 در محل حوزه نظارت گمرکات خوزستان 
این حوزه نظارت در رد یا پذیرش هر یک از پیشنهادها مطابق قانون مختار می باشد 
دارا بودن گواهی اسقاط خودروهای سبک و سنگین جهت شرکت در مزایده الزامی می باشد 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی