مزایده یک دستگاه جوش ،یکدستگاه بالابر ساختمانی،یک بشکه قیر و... - آگهی 39494

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468181600010
تاریخ صدور:1398/04/02
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کردکوی
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگـهـی مـزایـده (مرحله  دوم  )
نظر به اینکه در پرونده کلاسه 970099  /اجرایی شورا محکوم علیه خانم فرانک مازندرانی  فرزند مهدی  با توجه به معرفی  مال  از سوی شخص ثالث خانم فرشته مازندرانی فرزند شعبانعلی  به  پرداخت مبلغ 111/263/000 ریال درحق محکوم له آقای علی هاشم پور دنگلانی فرزند شعبان    و مبلغ 4/250/000  ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم  می باشد، با توجه به درخواست خواهان اموال محکوم علیه به شرح ذیل ..... 1
) یک دستگاه جوش 250آمپر تک فاز به ارزش 18/000/000 ریال – یکدستگاه بتونر با موتور تک فاز و سرعت 1400 دور به ارزش 20/000/000ریال – یکدستگاه بالابر ساختمانی کامل با پایه و سیم بکسل به ارزش 17/000/000 ریال – یک بشکه قیر 220 لیتر حاوی 180 کیلوگرم به ارزش 8/000/000 ریال می باشد مکان: اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان کردکوی زمان: سه  شنبه    مورخه : 98/05/01     ساعت 9:00 صبح 1) مزایده از مبلغی که توسط کارشناس تعیین شده شروع می شود و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ را در جلسه پیشنهاد دهد. 2) مزایده با حضور نماینده اجرای احکام مدنی و نماینده دادسرای شهرستان کردکوی صورت خواهد گرفت. 3) برنده مزایده میبایست 10% مبلغ مورد خرید را نقداً بشماره حساب سپرده دادگستری کردکوی واریز نماید در صورتیکه الباقی مبلغ به میزان 90% را طی یکماه از تاریخ مزایده پرداخت نکند مبلغ ده درصد پرداختی وی با توجه به ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی به نفع دولت ضبط خواهد شد. 4) طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از اجرای مزایده به هماهنگی این اجرا از مال مورد نظر بازدید نمایند. 5) انتقال مال پس از تشریفات قانونی و تائید صحت مزایده از ناحیه دادگاه صادر کننده دادنامه صورت خواهد گرفت. سید محمد صمدی قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف  شهرستان کردکوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی