مزایده یک دستگاه خاموت زنی - آگهی 39484

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463852500011
تاریخ صدور:1398/04/02
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان لردگان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیر منقول در نوبت  اول 

به موجب دادنامه شماره9709973852200101 مورخ 10/04/1397و اجرائیه شماره 97104238500028 مورخ 04/07/1397 صادره از شعبه دوم شورای حل اختلاف لردگان و مطروحه درپرونده کلاسه972574 اجرای احکام حقوقی شوراهای حل اختلاف دادگستری لردگان له محمدرضا صالحی فرزند اقاحسن ساکن : لردگان خیابان رسالت بنگاه معاملاتی طهمورث دشتی علیه :1- محمد اسحاقی فرزند خانباز 2-خانباز اسحاقی3- خدارحم اسحاقی هر سه ساکن لردگان فلکه میلاس بنگاه مصالح فروشی نامبردگان و حسین صالحی محمدنصیر ساکن طرح 25 هکتاری  بخواسته طلب به مبلغ 98/613/333ریال بابت اصل خواسته و هزینه های وارده ( تا پایان فروردینماه 98 ) در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت حق الاجرای دولتی در حق صندوق /دولت ، که در این خصوص یک دستگاه خاموت زنی که حسب نظر کارشناس کارکرده و سالم می باشد  بعنوان مال توقیف گردید  که 11 میلیون تومان رزیابی گردید لذا مقرر گردیده دستگاه موصوف در روز سه شنبه مورخ 25/04/1398راس ساعت 10 الی 11 صبح در محل دفتر اجرای احکام محاکم حقوقی با انجام مزایده عمومی و حضوری بفروش برسد . قیمت پایه از بهای ارزیابی شده شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد ؛ همچنین 10 درصد مبلغ پیشنهادی بایستی فی المجلس توسط برنده مزایده به حساب سپرده واریز و فیش آن به دفتر اجرا تحویل گردد ؛ خریدار می تواند حداکثر یکماه از تاریخ مزایده نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیر اینصورت مبلغ واریزی اولیه با کسر هزینه های مربوطه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد . شرکت برای عموم به استثنای افراد ذکر شده در ماده 127 قانون اجرای احکام مدنی آزاد و متقاضیان شرکت در مزایده می توانند 5 روز قبل از موعد به این اجرا مراجعه تا اقدامات لازم جهت بازدید دستگاه مذکور انجام پذیرد . هزینه های مربوط به تشریفات و برگزاری این مزایده تماما بر عهده محکوم علیه می باشد .

مدیر اجرای احکام محاکم حقوقی شوراهای حل اختلاف شهرستان لردگان

میلاد تقی پور جاوی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی