مزایده یکدستگاه خودرو سواری ام وی ام تیپ X 33  - آگهی 39416

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463898200013
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان کرمان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان در نظر دارد درخصوص پرونده کلاسه  950208 اجرایی له خانم فریده صابری راینی  علیه آقای مجید اکبری راینی و... (وراث مرحوم علی اکبری راینی) یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام تیپ X 33  به رنگ سفید نقره ای مدل 1390 به شماره  انتظامی 995 ص 23  ایران 45 که  طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری کرمان ارزش خودرو مذکور به مبلغ 850/000/000  ریال ارزیابی و تقویم گردیده است را از طریق مزایده به بفروش برساند لذا جلسه مزایده در مورخ1398/04/18راس ساعت 10 صبح در محل دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان و با حضور نماینده محترم دادستان برگزار می گردد علاقمندان به خرید می توانند تا پنج روز قبل از جلسه مزایده تاروزمزایده ازخودرو مذکور به آدرس پارگینگ سعید خ سرباز  بازدید و 10 درصد قیمت مورد نظر خود را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی مرکزی کرمان واریز و فیش آن را به همراه پیشنهاد کتبی در داخل پاکت درب بسته تحویل این اجرا نمایند بدیهی است کسی برنده مزایده شناخته می شود که بالاترین قیمت را تقاضا نماید و در صورت انصراف برنده مزایده 10% واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد .   مدیر شعبه دوم اجرای احکام شوراهای حل اختلاف دادگستری کرمان -اسماعیلی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی