مزایده خودرو بنز مدل 2003 - آگهی 39413

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463042000059
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 2 (شهید ملک زاده )شورای حل اختلاف کرج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعـالی "

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه 980791و در راستای اجراییه صادره از شعبه 37 شورای حل اختلاف مجتمع شهید ملک زاده شهرستان کرج محکوم علیه محمد محبی    محکوم است به  مبلغ  329/105/460، بابت اصل خواسته در حق علی امیدی و مهدی چهار دولی    و مبلغ16/455/273بابت نیم عشر دولتی با توجه به اینکه نامرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له به شرح زیر به وسیله این اجرا و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است مقرر است از طریق مزایده  در تاریخ 1398/05/01 از ساعت 8/30 الی 9/30صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده واقع در چهارراه طالقانی دادسرای ناحیه 3 سابق  به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شرو ع میشود و متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 درصد از قیمت مزایده به صورتوجه نقد یا چک بانکی تضمین شده فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود و الباقی  وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار میگردد شکایت راجه به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه در صورت وصول شکایت مال به خریدار تسلیم نخواهد شد. مورد مزایده  خودرو بنز به شماره انتظامی 99/ 435 م 34 . سیستم بنز . تیپ 240 ئی . ظرفیت 5 نفر  مدل 2003 رنگ سفید . شماره موتور 11291331431540 . شماره شاسی 182333 . تعداد محور 2 . تعداد چرخ 4 .تعداد سیلندر 6 . نوع سوخت بنزین . وضیعت ظاهری و فنی : اطاق و بدنه دارد . داشبورد سالم . صندلی و تودوزی سالم . تجهیزات ندارد . موتور دارد . دیفرانسیل دارد . گیربکس دارد . تایر ها مستعمل . نواقص ظاهری  گلگیر جلو راست نیاز به صافکار ی و نقاشی دارد دور تا دور خط و خش دارد بدنه خودرو کلا نیاز به لکه گیری و نقاشی دارد ضمنا به علت شارژ نبودن باطری خودرو روشن نشده و بازدید فنی مقدور نگردید لذا ارزش پایه به شرط سلامت فنی خودرو به شرح زیر تعیین  میگردد. خودرو به مبلغ 860/000/000ریال برآورد میگردد. دادورز اجرای احکام مدنی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی