مزایده یک دستگاه خودرو 206 سفید رنگ مدل 1394 - آگهی 39411

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467912500012
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:واحد اجرای احکام مدنی شهرستان جهرم/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

آگهی مزایده نوبت اول(اموال منقول )خودرو

  اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم در نظر دارد در پرونده کلاسه 970494/20 یک دستگاه خودرو 206 سفید رنگ مدل 1394 تیپ دوtu3 به شماره موتور 201175 شماره بدنه 211365 به شماره انتظامی ایران 63  / 225 و 27  را به مزایده و فروش بگذارد. طبق نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی خودرو مذکور با در نظر گرفتن هزینه پارکینگ و هزینه های تحمیلی از قبیل تهیه باطری و حق بیمه و افت توقف و مدل و فرسودگی لاستیک و با کسر این هزینه ها به مبلغ 430000000ریال( چهل و سه میلیون تومان) کارشناسی و  براورد گردیده است لذا جلسه مزایده روز سه شنبه مورخ 18/04/1398 ساعت 09:00 الی 10:00 صبح در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم برگزار می گردد. متقاضیان می توانند پنج روز قبل از مزایده از خودرو در پارکینگ فجر شهرستان جهرم بازدید سپس پیشنهاد خود را در روز مزایده در پاکت سربسته به این شعبه تحویل نمایند. برنده مزایده می بایست مبلغ ده درصد قیمت پیشنهادی را نقداً فی المجلس روز مزایده در وقت اداری به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی پرداخت نماید و 90 درصد مابقی را نهایتاً ظرف بیست روز از تاریخ مزایده به همان حساب تودیع و رسید ان را تحویل دفتر شعبه نمایند. در غیر اینصورت مبلغ پرداختی وفق مقررات ضبط خواهد شد./

یوسف ضابطی

دادرس اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان جهرم

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی