مزایده سواری تاکسی پژو روا مدل 1390 - آگهی 39407

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462605100046
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

«نوبت اول»

درپرونده کلاسه /954777/اجرائی آقای کمال دورن پی فرزند جمال محکوم به پرداخت مبلغ 227/265/000 ریال  بابت اصل خواسته وسایر هزینه های اجرائی  وخسارت تاخیر تادیه  در حق خواهان آقای خداوردی احمدی فرزند آقامعلی ومبلغ 11/363/250ریال  نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهان انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان  توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 98/04/19روز چهار شنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت 10 صبح به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

1-سواری تاکسی پژو روا مدل 1390 رنگ زرد به شماره انتظامی 526ت19 ایران87 از لحاظ ظاهری در قسمت گوشه گلگیر جلو سمت راست آثار رنگ رفتگی وجود دارد و در قسمت گلگیر جلو سمت چپ اثار رنگ رفتگی و درب صندوق عقب اثار تصادف جزئی و صافکاری بدون رنگ وجود داد وبه قیمت کارشناسی 200/000/000ریال

علیائی/ دادورز اجرای احکام شورای حل اختلاف شهرستان زنجان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی