مزایده 5 دستگاه ماشین تخلیه سپتیک (فاضلاب) Vogelsang - آگهی 39403

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 98/03 
سازمان: شرکت حمل ونقل ریلی رجا
موضوع مزایده: فروش تعداد 5 دستگاه ماشین تخلیه سپتیک (فاضلاب) Vogelsang
توضیحات: شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص یک یا تمام دستگاهها اقدام نمایند. 
محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان سنایی، شماره 105، شرکت حمل و نقل ریلی رجا- طبقه دوم، مدیریت تدارکات، اتاق 208، واحد ساماندهی و فروش اموال مازاد 
مهلت دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98.4.11 
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:15 روز چهارشنبه مورخ 98.4.19 
ساعت و روز قرائت پیشنهادات: ساعت 15:15 چهارشنبه مورخ 98.4.19 
میزان سپرده شرکت در مزایده: مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل و نقل ریلی رجا 
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 0108884965005 و کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد  شرکت رجا
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی