مزایده دستگاه خودروخدمات ویژه LOM-AMBULIFT-810 - آگهی 39399

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467332800007
تاریخ صدور:1398/04/01

شعبه صادر کننده:شعبه 9 اجرای احکام حقوقی شهرستان شیراز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بموجب پرونده اجرائی به کلاسه970230محکوم له :مادرتخصصی فرودگاههای کشور تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز/اجرای دستور فروش اموال محکوم علیه 1-سیدایرج بهشتی 2-شرکت ارکان پرواز 3-اصغرکتابچی نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی استان فارس را نموده و به همین سبب در روزپنج شنبه مورخ 98/04/20 ساعت 10 صبح الی 11ظهر در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز مزایده برگزار خواهد شد متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند . قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 3/926/000/000ریال و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت مابقی اموال سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط خواهد شد . این آگهی نوبت اول می باشد . ضمناً ده درصد مبلغی که قادر به خرید مورد مزایده می باشید وجه نقد و یا به حساب سیبا خودتان واریز و دسته چک بهمراه داشته باشید . اموال مورد مزایده عبارتند از :1-دستگاه خودروخدمات ویژه LOM-AMBULIFT-810 مشخصات فنی دستگاه تاریخ کارخانه:1394 شماره سریالLOM9408040به ابعاد عرض240CMبه طول830CM وبلندی370CM ومشخصات عملکردی :حمل بیماربر حداکثروزن سکوی عقب سه نفر

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی