مزایده سوفاله فلزی،چرخ سوبلوک،چدن - آگهی 39382

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده شماره 98/02  
سازمان: شرکت حمل و نقل ریلی رجا
موضوع مزایده: فروش انواع ضایعات فلزی به شرح جدول ذیل

شماره مزایده نوع و تناژ ضایعات محل دپو ضایعات میزان سپرده شرکت در مزایده ریال
 1- 02/ 98  حدود 250 تن سوفاله فلزی  تهران  400.000.000
 2 02/ 98  حدود 100 تن چرخ سوبلوک  شهر ری و تهران 
تهران
200.000.000
  3 02/ 98  حدود 35 تن چدن  200.000.000

توضیحات: شرکت کنندگان می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت در خصوص یک یا تمام ردیف ها اقدام نمایند
سپرده شرکت در مزایده باید به صورت ضمانت نامه بانکی با یک فقره چک تضمینی بانکی در وجه شرکت حمل ونقل ریلی رجا باشد
محل دریافت اسناد و بازگشایی پیشنهادها: تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان سنایی شماره 105 شرکت حمل  نقل ریلی رجا، طبق دوم مدیریت تدارکات اتاق 208 واحد ساماندهی و فروش اموال مازاد
مهلت دریافت اسناد تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 98.4.11
مهلت ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 98.4.19
ساعت و روز قرائت پیشنهادات: ساعت  15 چهارشنبه مورخ 98.4.19
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واریز مبلغ پانصد هزار ریال برای هر یک از ردیف های فوق به حساب شماره 0108884965005 و کد شناسه 173400055 نزد بانک ملی ایران شعبه انبار توشه به نام حساب درآمد شرکت رجا
سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی