مزایده یک دستگاه دریل واگن - آگهی 39369

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467330600034
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه 6 اجرای احکام (ویژه نیابت حقوقی و خانواده) شیراز
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده : (نوبت اول)

نظر به اینکه در پرونده اجرائی به کلاسه 951507 شعبه ششم اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز، محکوم لها رقیه حسن پور تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه محمدحسین راشدی جانکی فرزند عبدالمحمد که نوع و مشخصات آن بشرح ذیل می باشد معادل مبلغ 944/340/000 ریال بابت محکوم به از طریق مزایده و انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار محلی استان فارس را نموده است به همین سبب در روز چهار شنبه مورخ 1398/04/12 از ساعت 8 الی 8:30 در محل شعبه مذکور مزایده برگزار خواهد شد. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود براساس نظریه مورخ 1397/12/05 کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 450/000/000 ریال بوده و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده به شعبه اجرای مربوطه تسلیم و بقیه بهای اموال را ظرف مدت 30 روز از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورت عدم پرداخت مابقی، وجه سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال را ملاحظه نمایند. شرکت کنندگان باید ده درصد مبلغ ذکر شده را بصورت چک تضمینی در وجه خودشان یا واریز به حساب سپرده دادگستری شیراز همراه داشته  باشند. همراه داشتن کارت ملی و ثبت نام ثنا جهت شرکت کنندگان در مزایده الزامی است.

مورد مزایده: یک دستگاه دریل واگن ingersolland با دو ردیف چرخ زنجیری با محور rotation و موتور هوائی و مکانیزم پیشروی به انضمام چکش و حدود 60 متر شیلنگ هوای فشرده. دستگاه فوق در پارکینگ نیروی انتظامی در پشت مجتمع خلیج فارس قرار دارد.

دادورز اجرای احکام شعبه 6 اجرای احکام (ویژه نیابت حقوقی و خانواده) شیراز - نصیر نوروزی-شیراز-خیابان ملاصدرا-انتهای خیابان شهید جمالی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی