مزایده یک دستگاه بسته بندی شیرینگ پک - آگهی 39367

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465206600016
تاریخ صدور:1398/05/15
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش زبرخان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده و فروش اموال  منقول نوبت دوم

به موجب پرونده کلاسه 970405 -  اجرایی دادگاه عمومی بخش زبرخان محکوم علیه شرکت صدف بهاره شرق به مدیریت آقای حسن باطانی  محکوم است  به پرداخت 61/000/000 ریال اصل خواسته درحق محکوم له آقای سید نوید حسینی سورشجانی فرزند : محمد و پرداخت مبلغ 3/050/000 ریال نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،  با عنایت به اینکه نامبرده اقدامی در جهت پرداخت ننموده ،  حسب تقاضای محکوم له اموالی بشرح ذکر شده ذیل معرفی و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید.در تاریخ : 1398/06/20 روز: چهارشنبه  ازساعت 10 الی 11 صبح در محل دایره اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش برسد. لذا متقاضیان خرید و شرکت در مزایده می توانند پنج  روز قبل از برگزاری مزایده به محل این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال مورد مزایده مهیا شود. مزایده از نرخ کارشناسی شروع و به فردی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه حراج و سایر هزینه های نقل و انتقال بعهده خریدار بوده و اجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و الباقی ظرف یک ماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر الباقی بهای اموال مورد مزایده را نپردازد سپرده ده درصد وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد .اموال مورد مزایده و قیمت پایه کارشناسی آن به شرح ذیل می باشد .

1    – یک دستگاه بسته بندی شیرینگ پک از شرکت نادی پک - مدل  sr140  - برقی به قیمت کارشناسی 63/000/000 ریال

غلامی  - مدیردفتر اجرای احکام مدنی دادگستری بخش زبرخان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی