مزایده یکدستگاه بالانس کامپیوتری و دو دستگاه جک سوسماری - آگهی 39366

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462973300031
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

                                          « آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول  »

در راستای اجرای پرونده کلاسه 980021 شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین محکوم علیه نمایندگی ندیران خودرو اسفندیاری محکوم است به پرداخت مبلغ 61.123.206 ریال بابت اصل خواسته به انضمام سایر هزینه ها و نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت بابت دادنامه و اجرائیه از شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی درحق آقای موی بابائی خمارکی و باعنایت به معرفی مال از طرف محکوم له جهت اسیفای حقوق خود بدواً تقاضای توقیف اموال و ملک محکوم علیه / شخص ثالث رانموده و سپس تقاضای فروش آنرا از طریق مزایده که به شرح و میزان ذیل کارشناسی شده و پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توسط محکوم علیه این اجرا قصد دارد در تاریخ 1398/04/25روز سه شنبه راس ساعت 10 صبح در محل خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر طبقه همکف اتاق مزایده شماره 151اموال ذیل الذکر را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مشخصات مال مورد مزایده:

1-اموال توقیفی شامل یکدستگاه بالانس کامپیوتری ساخت ایران مدل pmlool  ایک سال گارانتی 45.000.000 ریال ، 2- دو دستگاه جک سوسماری کارگاهی جمعاً به ارزش 5.000.000 ریال جمعاً مبلغ 50.000.000 ریال می باشد . (دستگاههای واقع در قزوین – خیابان میرزا کوچک خان – جنب کمیته امداد امام خمینی «ره» نمایندگی مدیران خودرو می باشد . ) 

شرایط مزایده: طالبین و خریداران می توانندظرف پنج روز قبل از زمان مزایده ازاموال آگهی شده با هماهنگی این اجرا بازدید نمایند. مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و در ثانی 10% قیمت پیشنهادی خود را از طریق دریافت چک بین بانکی از کلیه بانکها به حساب (14002751513 ) شناسه حقوقی دادگستری قزوین  در روز مزایده به همراه فرم شرکت در مزایده و چک واریزی و با ارائه اصل و کپی کارت ملی در داخل پاکت شرکت نمایند . مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که بالاترین قیمت  پیشنهاد ی را داشته و 10% مبلغ پیشنهادی خود را واریز کرده باشد کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد .(فاصله قانونی نشرآگهی بیشتر از یکماه و کمتر از ده روز نمی باشد)  .   

شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود که بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده در موعد مقرر و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرا ی مدنی اجراء خواهد شد. به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار، طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده را قبول نماید.       

                                        دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین  -  محمد احمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی