مزایده راه پله وپاگرد دسترسی به قفسه های انبارقطعات ازجنس فولاد ساختمانی و اتاقک فلزی - آگهی 39364

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461321600046
تاریخ صدور:1398/07/04

شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودبار

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
بسمه تعالی

((آگهی مزایده اموال منقول))

به موجب اجراییه شماره9810421320100009تاریخ 1398/01/10 موضوع پرونده شماره 9609981320100279 شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری رودبار محکوم علیه شرکت کاشی وسرامیک گیلانامحکوم است به پرداخت محکوم به واموال مشروحه ذیل توقیف ومورد ارزیابی قرار گرفته است مقرراست از طریق مزایده درتاریخ 1398/07/22ساعت 10صبح درشعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رودبار به فروش برسد که مزایده از قیمت 28/000 ریال به ازای هرکیلوگرم شروع می شود ومال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید تمامی بهای مال مورد مزایده دفعتاً واحده از خریدار اخذ می شود ومال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد مزایده فردای اداری همان روز درهمان ساعت ومکان برگزار می گردد شکایت از مقررات مزایده ظرف یکهفته از تاریخ فروش به دادگاه ارائه می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور وقبل از اتخاذ تصمیم دادگاه(درصورت وصول شکایت) اموال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمناً طالبین می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده به دفتر اجرا مراجعه وباهماهنگی اجرا از مال بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده وبهای آن به شرح ذیل است:

1-راه پله وپاگرد دسترسی به قفسه های انبارقطعات ازجنس فولاد ساختمانی،متشکل از ورق آجدار،تیرآهن16،ناودانی،لوله وستونهایی از جنس قوطی .

2-اتاقک فلزی واقع درورودی انبار ازجنس فولاد ساختمانی.

-ارزش اقلام فوق به مبلغ 28/000 ریال(بیست وهشت هزارریال)به ازای هرکیلوگرم برآورد می گردد.

دادورزاجرای احکام مدنی رودبار-جوانمرد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی