مزایده مخزن فلزی گالوانیزه،مخزن فلزی ورق سیاه،ضایعات فلزی شامل سفال ،چدن و... - آگهی 39363

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463548500012
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش زارچ
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده نوبت دوم

به استناد پرونده نیابتی 960153 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش زارچ  موضوع نیابت ارسالی از اجرای احکام شعبه 3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد محکوم علیه علی حق جو سانبجی فرزند محمد رضا به پرداخت مبلغ 204،802،991 ریال بابت باقی محکوم به در حق محکوم له آقای خالقداد بابری با وکالت خانم فاطمه اسدی و پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت هزینه اجرا در حق صندوق دولت محکوم میباشد و نامبره اموالی جهت ادای دین خود معرفی نموده که طبق نظر کارشناسان رسمی بدین شرح ارزیابی گردیده است.

 1- مخزن فلزی ورق سیاه حدود 3500 لیتری وصل شده به میزان 350 کیلو وبه قرار هرکیلو 25،000 ریال (ضایعاتی قابل مصرف)

2-مخزن فلزی گالوانیزه حدود 2500 لیتری به فرض سالم به میزان 225 کیلو و به قرار هر کیلو 50،000 ریال (مستعمل کار برد ثانویه)

 3-مخزن فلزی ورق گالوانیزه حدود 2200 لیتری به فرض سالم بودن به میزان 140 کیلو و به قرار هر کیلو 50،000 ریال (مستعمل کاربرد ثانویه )

4-مخزن فلزی ورق حدود 2800 لیتری ضایعاتی به میزان 2،455 کیلو و به قرار هر کیلو 24،000 ریال (ضایعاتی)

5-مخزن سیلو سیمان فلزی ورق ضخیم سیاه به فرض سالم بودن با پایه به میزان 12،955 کیلو وبه قرار هرکیلو 45،000 ریال (مستعمل کاربرد ثانویه)

6-مخزن فلزی ورق سیاه حدود 40،000 لیتری به فرض سالم بودن به میزان 2،260 کیلو و به قرار هر کیلو 40،000 ریال (مستعمل کاربرد ثانویه)

 7-مخزن فلزی ورق گالوانیزه هوایی حدود 7،000 لیتری باپایه به فرض سالم بودن به میزان 620 کیلو و به قرار هر کیلو 50،000 ریال (مستعمل کاربرد ثانویه )

 8- ضایعات فلزی شامل سفال ،چدن،سرتسمه و...به میزان 5،000 کیلو و به قرار هرکیلو 24،000 ریال (ضایعاتی)

و جمعاً موارد فوق الاشاره به میزان نهصدو ده میلیون و دویست و نودو پنج هزار ریال (910،295،000ریال) ارزیابی ونظریه کارشناسان به طرفین ابلاغ گردیده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است و جهت ادای دین محکوم علیه در تاریخ 1398/04/15 ازساعت 9 الی10 صبح شنبه از طریق مزایده نوبت دوم در اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش زارچ به فروش میرسد طالبین میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر هر روزه به جز ایام تعطیل در ساعت اداری در اجرای احکام حاضر و کسب اطلاع نمایند و در صورت تمایل به خرید ، تقاضای کتبی خود را بهمراه مبلغ پیشنهادی و تودیع 10%از کل مبلغ پیشنهادی به حساب 2171295856007 نزد بانک ملی شعبه زارچ و فیش آن را ضمیمه درخواست نموده و تا قبل از مزایده در پاکت دربسته تحویل این اجرا نمایند و رسید دریافت کنند بدیهی است مزایده از مبلغ کارشناسی آغاز و برنده کسی است که بیشترین مبلغ را در تقاضای خود پیشنهاد داده باشد ضمنا" به تقاضایی که فاقد فیش 10% سپرده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و در پایان وقت مزایده درب پاکتها باز و قرائت خواهد شد حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع میباشد.

جواد اقبالی زارچ -مدیر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش زارچ

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی