مزایده صفحه کابینت مدل ام دی اف،دریل مدل ایستاده،دستگاه پرس و.... - آگهی 39349

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463042000058
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 2 (شهید ملک زاده )شورای حل اختلاف کرج
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعـالی

آگهی مزایده اموال منقول

بموجب پرونده کلاسه  974555 صادره از حوزه30شورای حل اختلاف کرج له سلمان شکوهی  و علیه  مصطفی دراج  محکوم علیه محکوم است به پرداخت 291/045/369 ریال به عنوان صل خواسته درحق محکوم له  سلمان شکوهی  و پرداخت  14/110/000 بابت نیم عشر دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا نکرده است حسب تقاضای محکوم له بشرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است ومقرر است از طریق مزایده در تار98/04/15 از ساعت 9 الی .9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج بفروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد میناید 10 ٪ از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجراء تعیین میگردد و حداکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد درصورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده اوپس از کسر هزیه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف  با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگزار می گردد شکایت راجعبه تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از نخواهد شد ضمنا طالبین می توانند ظرف 7 روز قبل از مزایده بدفتر اجراء مراجعه و با هماهنگی اجراء از اموال بازدید نمایند .

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است .

1-صفحه کابینت  مدل ام دی اف  نو  تعداد  10 قیمت فاکتور 550/000 ریال  مجموعا  به مبلغ 3/550/000 ریال 2- دریل مدل ایستاده کارکرده یک عدد  قیمت فاکتور 12/500/000 ریال  قیمت پایه مزایده به مبلغ 4/500/000 ریال 3-حدیده  مدل برقی کارکرده یک عدد  35/00/000 ریال  4-دستگاه پرس مدل پایی کارکرده دست دوم به مبلغ 2/500/000 ریال 5-چراغ دفنی مدل باقاب نو  20 عدد قیمت ایه مزایده 275/000 ریال مجموعا  5/500/000 ریال 6د دستگیره  مدل درب کابینت نو تعداد5000  قیمت پایه مزایده 23/500 مجموعا به مبلغ 117/500/000 ریال 7-چراغ پارکی مدل دیواری نو9 عدد  قیمت فاکتور 25/000 ریال  قیمت پایه مزایده 220/000 ریال مجموعا  1/980/000 ریال 8-نوار مدل اتویی نو 9000 عدد  قیمت پایه مزایده  2/500 مجموعا به مبلغ 22/500/000 ریال 9 کولر گیتی افروز  کارکرده  یک عدد مجموعا 3500000 ریال 10-گاز آذرین  شعله 5  کارکرده  یک عدد  به مبلغ 3/750/000 ریال  11-بخاری سپهر الکتریک مدل گازی  کارکرده  مجموعا 1/250/000 ریال  12-دستگیره فنردار  مدل در آلومینیوم  نو  تعداد300 عدد  قیمت فاکتور 8000 قیمت پایه مزایده 45/000 ریال مجموعا   به مبلغ13/500/000 ریال 16- آویز لباس  مدل پلاستیکی نو تعداد180 قیمت فاکتور 15000 قیمت کارشناسی پایه مزایده 85/000 ریال  مجموعابه مبلغ    15/300/000 ریال  17 پیچ مدل فیکس نو 4000 عدد  قیمت فاکتور1500  قیمت پایه مزایده 4/500 مجموعا 18000000  ریا ل 18- فقل مدل پروانه ای کشویی نو 2000 عدد  قیمت فاکتور 4500 قیمت یایه مزایده 12/500 مجموعا 25/000/000 ریال 19 پیج فلزی نو 1000 عدد مجموعا 2/500/000  ریال -20- قفل در چوبی مدل مغزی نو 20عدد  قیمت فاکتور 27/000 قیمت پایه مزایده 285/000  مجموعا5/700/000 21- مهره پایه مدل واشر دار نو  1800 عدد قیمت فاکتور 150 قیمت پایه مزایده 1/850 مجموعا 3/330/000 ریال  21- پیچ سانت 10 فلزی نو تعداد 20000 قیمت فاکتور 250 قیمت پایه مزایده 2/500 مجموعا 2/500/000 ریال  توسط کارشناس رسمی  ارزیابی گردیده است./

دادورز اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی