مزایده لوله6متری یوپی وی سی،ضایعات لوله سفیدپلی پروپیلن و یوپی وی سی،میلگرد و... - آگهی 39348

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463818600012
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهرکرد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول (فروش اموال جهت محکوم به)

بموجب پرونده کلاسه 971823اجرایی محکوم علیه مرتضی سنایی نقنه فرزند اسکندر محکوم است به پرداخت مبلغ150/000/000ریال بابت اصل خواسته در حق محکوم له سید محمدرضا بهاری زاده و همچنین پرداخت مبلغ 300/000ریال بابت نیم عشر دولتی با توجه به عدم پرداخت مبالغ فوق و بنا به درخواست محکوم له بمنظور استیفای محکوم به و هزینه اجرائی اموال قید شده درذیل برگه از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس توصیف و ارزیابی و مقرر است از طریق مزایده راس ساعت 10صبح روز یک شنبه مورخ 1398/04/16 در محل اجرای احکام مدنی شعبه هشتم حقوقی با حضور نماینده دادستان بفروش میرسد و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود و میبایست فی المجلس ده درصد مورد مزایده را به طی چک بانکی تضمین شده به دفتر اجرا تسلیم نماید و مابقی مبلغ را حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده بحساب سپرده واریز نماید در غیر اینصورت وجوه واریزی پس از کسر هزینه مزایده بنفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد این اگهی برای یکبار در روزنامه الکترونیک قضایی منتشر همچنین در معابرعمومی الصاق خواهد شد شرکت در مزایده برای عموم آزاد است به استثنا مسئولین اجرا اقربای سببی و نسبی انان، ضمنا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند درمدت پنج روز قبل از مزایده از طریق این اجرا نسبت به چگونگی نحوه برگزاری مزایده کسب اطلاع نمایند 0

آدرس اموال توقیف شده:شهرکرد-خیابان ولیعصر شمالی-پلاک400 طبق نظریه کارشناسی بشرح زیر است.

1-لوله6متری یو پی وی سی1/5یازده عدد(جهت سیم کشی برق)ساخت شرکت سمنان پویش برقی ضدآتش هرشاخه به مبلغ60/000ریال جمعاً به مبلغ660/000ریال

2-لوله6متری یو پی وی سی1/9پنجاه عدد(جهت سیم کشی برق)ساخت شرکت سمنان پویش برقی ضدآتش هرشاخه به مبلغ70/000ریال جمعاً3/500/000ریال

3-یک حلقه سیم سیاه قالب بندی(خاموتی)77/800کیلوگرم هرکیلو به مبلغ50/000ریال جمعاً به مبلغ3/890/000ریال

4-ضایعات لوله سفید پلی پروپیلن و یو پی وی سی 100کیلوگرم هرکیلو به مبلغ50/000ریال جمعاً به مبلغ5/000/000ریال

5-میلگرد12متری آجدار16دارای خم از وسط تیرچه ضربی و لوله گاز3/4 و1/2 و تسمه6متری آهنی 2سانتی و جعبه کنتر همگی دارای زنگ زدگی و چهارپایه آلومینیومی و ... با توجه به توزین قبلی و کسر77/800کیلوگرم به میزان2/397.2هرکیلو به مبلغ28/000ریال جمعاً به مبلغ67/121/600ریال میباشد.که در نهایت مجموع کل مبلغ 80/171/600ریال برآورد گردید.

دادورز اجرای احکام مدنی8حقوقی شهرکرد-طهماسبی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی