مزایده یکدستگاه پاترول نیسان سواری استیشن  - آگهی 39340

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468950800001
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام شورای حل اختلاف بخش گهواره
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی  مزایده
به موجب دادنامه  شماره9709978950100176مورخه1397/6/3صادره ازشعبه اول شورای حل اختلاف گهواره بدینوسیله مراتب آگهی مزایده یکدستگاه پاترول  نیسان  سواری  استیشن  متعلق به آقای ستار  یادگاری  فرزند  سلمان  به شماره  انتظامی  41-962ص22، مدل 1367 رنگ سبز کاهویی-معمولی با شماره شاسی 702230که توسط کارشناس قیمت آن مبلغ 150000000 ریال معادل پانزده  میلیون  تومان  محاسبه گردیده که ارزیابی آن طبق نظریه کارشناس برآورد گردیده است،به استناد مواد105 الی 112و137 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می گردد،جلسه مزایده وسیله نقلیه مذکور در تاریخ1398/5/5(رسیدگی) رأس ساعت10 صبح مستقر در اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش گهواره برگزار خواهد شد.لذا کسانی که مایل در شرکت در مزایده مذکور هستند ،می توانند 10 روز قبل از اجرای مزایده به این مرجع مراجعه تا ترتیب بازدید از وسیله نقلیه موصوف داده شده وهر کس بالاترین قیمت را اعلام نماید،به عنوان برنده مزایده شناخته شده و10 در صد از بهای مزایده فی المجلس از برنده اخذ وبه حساب سپرده دادگستری واریز وخریدار مکلف است مابقی قیمت را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید
                                      دبیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بخش گهواره - سهیلا منش برشاهی

استان کرمانشاه - شهرستان دالاهو - بخش گهواره - خیابان مرکزی- روبروی سپاه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی