مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1385 - آگهی 39338

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462605100047
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان زنجان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

«نوبت دوم»

درپرونده کلاسه های 965837و972265اجرائی آقای فرزاد مرادی فرزند علی محکوم به پرداخت مبلغ262/360/000ریال  بابت اصل خواسته وسایر هزینه های اجرائی وخسارت تاخیر تادیه در حق خواهان آقای حمید میرلو و اسماعیل قرجه لو و مبلغ5 در صد محکوم به  نیم عشر دولتی درحق دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده است.

و با توجه به اینکه حکم به خوانده ابلاغ گردیده و ایشان هیچ گونه اقدامی درجهت احقاق حق خواهانها انجام نداده اند اموال مشروحه ذیل بنا به درخواست خواهان  توسط  اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان توقیف گردیده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده و قرار است از طریق مزایده حضوری در تاریخ 1398/04/18روزسه شنبه در محل دفتر اجرای احکام شورای حل اختلاف زنجان راس ساعت10 صبح به فروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی  فروخته خواهد شد و 10درصد ثمن معامله نقدا یا بصورت چک بانکی(تضمینی) از برنده مزایده اخذ و مابقی باید ظرف مدت یک ماه پرداخت گردد در غیر اینصورت 10درصد ماخوذه به نفع دولت ضبط خواهدشد.

طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته ازتاریخ مزایده نسبت به نحوه برگزاری مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت تارسیدگی به اعتراض ازسوی دادگاه مورد مزایده به نام خردار منتقل نخواهد شد.

خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل ازتاریخ برگزاری مزایده از اموال مورد مزایده بازدید نمایند.

مشخصات اموال مورد مزایده و قیمت آن:

1-یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی133و18ایران 68 به رنگ نقره ای مدل 1385 به قیمت 220/000/000ریال(از لحاظ ظاهری در قسمت شاسی جلو و سمت چپ آثار تصادف وجود دارد آثار رنگ و فرو رفتگی بر روی دربها ی سمت راست و گلگیر عقب سمت راست و درب صندوق عقب و سپر عقب و جلو و گلیگیر عقب سمت چپ و دربهای سمت چپ وجود دارد که همگی نیاز به صافکاری و نقاشی دارند بر روی کاپوت جلو نیز آثار رنگ رفتگی ناشی از آفتاب سوختگی وجود دارد به طور کلی اتاق از قسمت زیر سقف دارای سابقه نقاشی میباشد.خودرو فاقد خلافی میباشد)(شماره موتور خودرو مغایربا شماره ثبت در سیستم میباشد و موتور خودرو تعویض بوده و فاقد اصالت میباشد در صورت برنده شدن و احراز اصالت موتور و در صورت سیر مراحل قانونی تعویض موتور و تنظیم سند اقدام و هزینه ها توسط این اجرا پرداخت خواهد شد).

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی