مزایده یک دستگاه خودرو - آگهی 39330

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462424700027
تاریخ صدور:1398/04/01
شعبه صادر کننده:شعبه یک اجرای احکام مدنی شهرستان ابهر/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

گهی مزایده نوبت اول اموال غیر منقول

در پرونده کلاسه 980035 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه  فرهاد اباذری   بموجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر بپرداخت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت محکوم گردیده ؛ چون با ابلاغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است از سوی محکوم له اموال بلا معارض محکوم علیه توقیف و ازطریق کارشناس رسمی ارزیابی شده ؛ اینک بلحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعلامی شروع و اموال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد فی المجلس در یافت شده سپس بعد از طی مراحل قانونی و پرداخت الباقی مبلغ مورد مزایده اموال به برنده تحویل داده خواهد شد . در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده شود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد . در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد . طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند .

اموال مورد مزایده : یک دستگاه خودرو به شماره پلاک 575ط79ایران 99که کارشناس محترم خبره ارزش خودرو را مبلغ 520/000/000ریال 

تاریخ و ساعت مزایده: روزچهار شنبه مورخه 1398/04/19  ساعت 11الی 12لازم به ذکر می باشد چنانچه روز مزایده بهر دلیلی مصادف با تعطیلی باشد مزایده روز کاری بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد و محل مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر می باشد.

دادورز شعبه اول دادگستری ابهر--باقری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی