مزایده اجاره یک دستگاه اتوبوس  دو طبقه گردشگری - آگهی 39203

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده عمومی اجاره یک دستگاه اتوبوس دو طبقه گردشگری 
شهرداری کرمان در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه اتوبوس  دو طبقه گردشگری مربوط به سازمان مدیریت حمل و نقل و بار مسافر شهرداری  به شرح ذکر شده در اسناد مزایده به مدت 70 روز با مبلغ پایه 400.000.000  ریال  از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد .لذا از کليه شرکتهای گردشگری دارای مجوز لازم  دعوت بعمل  مي آيد ضمن معرفی کتبی نماینده خود جهت خريد اسناد مزايده از تاریخ 98.3.30لغايت 98.4.10  و جهت تسليم پيشنهادات تا تاریخ 98.4.13  مدیریت امور قراردادهای شهرداری واقع در کرمان، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايدمبلغ  20.000.000 ریال  به عنوان تضمين شرکت در مزايده به یکی از دو صورت وجه نقد واريزی و یا به صورت ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 98.4.15 انجام خواهد شد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مزايده ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی