مزایده اموال اسقاطی و فرسوده،اعم از لاستیک،صندلی اتوبوس،روغن و ... - آگهی 39202

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی تجدید مزایده عمومی   نوبت دوم
سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر به استناد مصوبه شورای محترم اسلامی شاهین شهر در نظر دارد موارد ذیل را با قیمت کارشناس رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی مستند به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداریها و طبق اسناد مندرج در آگهی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به صورت مجزا واگذار نماید. بنابراین متقاضیان می بایست جهت اطلاع از شرایط و شرکت در مزایدات به امور مالی سازمان سازمان واقع در شاهین شهر، بلوار جمهوری اسلامی، مجموعه اداری انقلاب مراجعه و نسبت به تحویل مدارک تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98.4.49 به حراست شهرداری شاهین شهر اقدام نمایند. 
پیشنهادات رسیده رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ 98.4.19 با حضور اعضا کمیسیون عالی معاملات سازمان باز و قرائت خواهد شد.
الف - فروش اموال اسقاطی و فرسوده، اعم از لاستیک، صندلی اتوبوس، کاغذ تعرفه، بشکه و ...
ب- فروش روغن سوخته اتوبوس  ها
ج- بهره برداری 3 دستگاه فروش تنقلات و نوشیدنی سرد و اقلام فرهنگی تل وان واقع در ایستگاه اتوبوس هوشمند مقابل بازار شهید خرازی به مدت یک سال 
سایر شرایط:
۱- سپرده شرکت در مزایده مبلغ ۵٪ قیمت پایه که به صورت ضمانت نامه بانکی با واریز مبلغ به حساب شماره ۰۱۱۲۲۱۶۶۶۶۰۰۱ به نام سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری شاهین شهر نزد بانک ملی می باشد.
۲-  متقاضیان شرکت در مزایده فروش اموال اسقاطی می توانند جهت بازدید از اموال و وسائل اسقاطی از تاریخ 98.3.30 لغایت 98.4.19 به استثنا روزهای تعطیل از ساعت 9 صبح لغایت 12 به آدرس شاهین شهر، بلوار طالقانی، جنب جایگاه CNG پردیس، ساختمان فنی سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری شاهین شهر مراجعه نمایند
3- چنانچه برندگان اول تا دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
4- بدیهی است شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مربوطه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
۴- هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد شرایط آگهی مزایده مندرج است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی