مزایده  تعدادی از ماشین آلات نیمه سنگین - آگهی 39199

منقضی شده
شرح آگهی :

آگهی مزایده فروش ماشین آلات نیمه سنگین 
شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از ماشین آلات نیمه سنگین  خود به صورت نقد از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مزايده از تاريخ 98.3.29 لغايت 98.4.12به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 98.4.17به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از ماشینها جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 98.4.18 انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به حسابی که شهرداری اعلام می نمايد اقدام نماید در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع شهرداری ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در      روزنامه های محلی و سراسری و همچنين پرداخت هرگونه ماليات و عوارض و هزینه های انتقال سند ،بارگیری و حمل بعهده برنده مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات ماشینها به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی