مزایده فیلتر،اتصال،آچار،کنترل ژنراتور،موتور هوا و... - آگهی 39191

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463431900069
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سیرجان/قدیم
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

 آگهی مزایده  اموال منقول نوبت اول

احتراما نظر به اینکه در پرونده کلاسه970386 اجرای احکام مدنی محکوم علیه آقای حسین صالحی فرزندعلی محکوم به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته بانضمام پرداخت مبلغ  روزانه یک میلیون ریال وجه التزام  ازتاریخ93/2/25 لغایت صدورحکم قطعی وهمچنین پرداخت مبلغ 317/200/000ریال بعنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفهدر حق محکوم له نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ونیم عشردرحق دولت محکوم گردیده که محکوم له اموال به شرح ذیل رابعنوان مال معرفی نموده :

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

6    EA    فیلتر    FELTRING    33    2    EA    قطعه ی برقی    Resitorassy    1

1    EA    اتصال    JOINT    34    3    EA    عایق کننده    INSULATION    2

4    EA    فیلتر    TIP    35    300    EA    شیر لوله ای    VALVETUBE    3

1    EA    فنر    SPRING    36    60    EA    پین    DRIPOIN    4

1    EA    کنتاکتور    CONTACT    37    6    EA    منبع تغذیه باطری    POWER SUPPLY    5

13    EA    تیغه    BLADE    38    7    EA    کنترل کننده    CONTROLLER    6

10    EA    نوار    STRIP    39    3    EA    --------    TRANSPONDER    7

1    EA    آچار    WRENCH    40    4    EA    --------    PROCLYINDER    8

1    EA    گیره حایل(نگهدارنده    PINRETAININYBREAH    41    7    EA    --------    MODLE    9

1    EA    اهرم    LEVER    42    1    EA    تبدیل کننده جریان برق    RECTIFIRE    10

1    EA    اهرم ایمنی    LEVER SAFTY    43    10    EA    شوک یک قطعه برقی    CHOCK    11

1    EA    ------    SPINDLE COOK    44    1    EA    ترانس برق    TRANSFORMER    12

2    EA    آچار    SPANNER    45    480    EA    کلید قطع کننده جریان    BRACKET    13

2    EA    آچار    SPANNER    46    1    EA    بلوک    BLOCK    14

2    EA    آچار    SPANNER    47    4    EA    مخلوط کن    DISTAILLA    15

1    EA    آچار    SPANNER    48    24    EA    --------    WEAPANMINECHUT    16

2    EA    آچار    SPANNER    49    16    EA    --------    NASIMBOTTLE    17

1    EA    آچار    SPANNER    50    219    EA    --------    STAPES    18

2    EA    آچار    SPANNER    51    1    EA    --------    ACRIAL    19

2    EA    ابزار    TOOL    52    843    EA    کاسکت واشر    CASKET    20

2    EA    گیره    PAWL    53    2    EA    ماسوره    UNION    21

2    EA    آچار    SPANNER    54    2    EA    آچار    SPANNER    22

1    EA    آچار    SPANNER    55    12    EA    فنر    SPRING    23

2    EA    آچار    SPANNER    56    1    EA    کوپلینگ(اتصال دهنده    COUPLIIG    24

2    EA    فنر    SPRING    57    2    EA    --------    BEIDGE    25

3    EA    فنر    SPRING    58    2    EA    آچار    SPANNER    26

2    EA    کاسه نمد روغن    OILSEAL    59    2    EA    فیلتر    FILTTER    27

1    EA    --------    TIMELOG    60    2    EA    محور چرخ لنگر    PAWL    28

10    EA    انگشتی    FINGER    61    1    EA    --------    ARMATERF    29

1    EA    فنر    SPRING    62    2    EA    سوئیچ-کلید    SWITCH    30

1    EA    کاسه نمد روغن    OILSEAL    63    4    EA    لرزه گیر موتور    MOUNKING    31

1    EA    فنر    SPRING    64    2    EA    آچار    SPANNER    32

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

1    EA    -----    CARBIN ELEC    97    2    EA    اتصال دهنده کامل    CONTACT ASSY    65

1    EA    میل لنگ    CRANK SHUFT    98    2    EA    فنر    SPRING    66

2    EA    کنترل ژنراتور    GENERATOR GNTROL    99    1    EA    کاسه نمد    OILSEAL    67

96    EA    -----    DOUBLERRADOWE    100    1    EA    کاسه نمد    OILSEAL    68

1    EA    انتقال دهنده    TRANSMITER    101    35    EA    -----    5960-STOWAG    69

4    EA    دوشاخه(قطع کننده    BRACKETS    102    9    EA    موتور    MOTR    70

1    EA    موتور هوا    AIR MOTOR    103    1    EA    -----    DUMMXLOAD    71

1    EA    زنجیر بالا بر    HOIST CHAIN    104    5    EA    قرقره    PULLYXLOAD    72

1    EA    -----    MECHAN MBOYG    105    1    EA    -----    DESUPDERHIT    73

1    EA    کمپرسور    COMPRESOR    106    13    EA    فیلتر فشار روعن    FILTER PRES    74

1    EA    -----    SCHAINYMETALGELENK    107    4    EA    -----    (PGM)PANOIL    75

4    EA    میل بادامک    CAM SHAFT    108    3    EA    کمپرسور    COMPERSOR    76

8    EA    ورق    PLATE    109    1    EA    میل لنگ    CRANKSHAFT    77

1    EA    -----    REATINBAY    110    12    EA    صافی    STRAINER    78

1    EA    -----    CALCAM CHLORDE    111    8    EA    دستگیره کشنده جرثقیل    WINCH    79

8    EA    -----    VERTICULDRIVE    112    2    EA    -----    RODM.TER    80

1    EA    پمپ دنده ای    GAER PUMP    113    1    EA    وینچ    WINCH    81

2    EA    چرخ دنده    GEARWHEELDOY    114    2    EA    چرخ دنده    PINION    82

3    EA    شافت    SHAFT    115    1    EA    -----    EFRIM    83

1    EA    میل لنگ    GRANK SHAFT    116    4    EA    -----    RDDMITEH    84

1    EA    میل لنگ    GRANK SHAFT    117    5    EA    -----    PGMMLI    85

2    EA    روغن کوپلینگ(اتصال    COBLING OIL    118    1    EA    شماره فنی59607335836    ــــــــــــــــــــــــ    86

1    EA    -----    IMPELLORFORDRYS    119    1    EA    گرم کننده بالا    DESUPER-HATR    87

1    EA    آدابتور(مبدل)کامل    ADDAPTORASSY    120    2    EA    شماره فنی28157759036    ـــــــــــــــــــــــــ    88

1    EA    -----    DUMMERDIRECTOR    121    40    EA    شماره فنی28150368685    ـــــــــــــــــــــــــ    89

1    EA    -----    TVPE HOZWK3    122    2    EA    ابزار    TOOL BML    90

1    EA    قطب نما    GYROCOMPOSSG.B.2    123    2    EA    شمارفنی151603037305    ـــــــــــــــــــــــــ    91

1    EA    ضامن نیروی قطب نما    GYROROWLOWPOWER    124    1    EA    -----    SUPPORTENG    92

1    EA    کنترل کشش    HOIST CONTROL    125    1    EA    -----    COUGE    93

1    EA    -----    MARTONAIRTYPEL.2.003    126    2    EA    شماره  فنی    6680001202362    ـــــــــــــــــــــــــ    94

1    EA    -----    MARTONAIRTYPEL.2.005    127    1    EA    سیم پیچ باز    COILOPEN    95

6    EA    -----    TEST LEADS    128    3    EA    هوا دو متربال باربری    BARRER MATERIAL    96

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

1    EA    -----    SCHWINGMETAL GELENK    161    1    EA    -----    VARIOUS CONECHON    129

8    EA    ورق    PLATE    162    3    EA    استوانه فشرده(سیلندر    AP4356.BOTTLETRANS    130

1    EA    کلراید کلسیم    CALCUMCHLORIDE    163    1    EA    ماشین ظرفشویی    DISH WASHING    131

2    EA    لوله فیلتر روغن    TUBEOILFILTER    164    1    EA    -----    BLANK    132

2    EA    -----    FARING    165    1    EA    نشان دهنده ی کنترل    CONTROL INDACTOR    133

1    EA    رینگ    COVER RING    166    2    EA    فاصله یاب    RANGE FINDER    134

5    EA    -----    TUBE ASSY    167    1    EA    -----    TOPE DOTROY LOADING    135

3    EA    پروانه    IMPELIR    168    1    EA    شافت    SHAFT    136

4    EA    پروانه    IMPELIR    169    4    EA    لامپ یا لوله الکترون    ELECTRON TUBE    137

1    EA    پروانه    IMPELIR    170    5    EA    میکرو فیش خوان    MICRFICHE READER    138

1    EA    -----    SLACK BARZASSY    171    1    EA    خشک کننده    COOLING    139

3    EA    ضربه گیر    DAMPER    172    20    EA    واشر(عایق کننده    PACKING    140

1    EA    شماره فنی

PN325142    ـــــــــــــــــــــــــــــــ    173    1    EA    پروانه    IMPELER    141

1    EA    پین چرخدنده    GEARPIN    174    1    EA    سیلندر کامل    STEMSYLINDEASSY    142

1    EA    -----    DIRECTOR DUMMY    175    2    EA    آرمیچر    ARMATUR    143

6    EA    پوسته ی سیلندر    CYLINDER LINER    176    1    EA    شماره فنی

SN6105002841750    ــــــــــــــــــــــــــــ    144

2    EA    -----    IMPELLER FORA00 - 24    177    1171    EA    واشر    GASKET    145

4    4EA    شافت پمپ    SHAFT PUMP    178    1    EA    -----    FOREAD DROAGHTB LOWER    146

15    EA    میله فشاری    PUSH ROD    179    4    EA    اگزوز    MANIFOLD    147

1    EA    -----    VASTERCONTROLLER    180    1    EA    فن موتور بخار    EVAPORATOR FANMOTOR    148

3    EA    فیکس وثابت کننده    FIXTURE    181    1    EA    بلوک سیلندر    CRLINDER BLOOK    149

1    EA    میل لنگ کامل    CRANKSHAFT ASSY    182    1    EA    آرمیچر    ARMATUR    150

1    EA    المنت    ELEMENT    183    3    EA    چرخدنده    GEAR    151

10    EA    -----    CONPUTRACE WAY    184    6    EA    قاب استاتور    FRAME STARTOR    152

6    EA    -----    WAVE GUIDEASSY    185    39    EA    پیچ حفاظ فلانچ    SHIELDFLANG SCREWE    153

2    EA    آرمیچر موتور    ARMATURE MOTOR    186    1    EA    -----    STARTER CONMLET    154

2    EA    چرخدنده    GEARPINION    187    3    EA    المنت    ELEMENT    155

2    EA    -----    IMPELER FOR A0036    188    1    EA    سیلندر    CYLINDER    156

8    EA    سه پایه ی لوله ای    TUBULAR EASEL    189    4    EA    -----    BORESTGHT    157

1    EA    -----    ARECELVER SCANNER    190    1    EA    زنجیرکش    HOISTCHIAN    158

1    EA    آمپلی فایر    AMPLIFIER    191    1    EA    -----    MECHAN MBAR6    159

6    EA    مواد معدنی    CHUTE METRIAL    192    1    EA    کمپرسور    COMPRESSOR    160

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

6    EA    بلبرینگ    SPACE BEARING    225    158    EA    لوله    TUBE    193

1    EA    سوئیچ    SWITCH    226    1    EA    -----    V.P.C.REELRARTOTF    194

1    EA    -----    GYRO MOUTIANY    227    1    EA    میله بازویی اصلی    MAINWHEELANDOIL    195

1    EA    -----    AP.53293B TAINN    228    10    EA    -----    BLANK    196

1    EA    ترانسمیتور(انتقال دهنده    AP56695 TRANS MITER    229    3    EA    ترانسفور ماتور    POWER TRANCFORMER    197

2    EA    قطعه کنترل    65237 CONTROLUNIT    230    2    EA    -----    MOTOR CON    198

1    EA    قطعه کنترل    CONTROLUNIT    231    1    EA    کوپلر(چفت کننده    COUPLER    199

1    EA    آمپلی فایر(تقویت کننده صوتی    AMPLI FIRE    232    1    EA    -----    SET    200

1    EA    دریافت کننده    RECIVER    233    6    EA    لامپ    LAMP    201

1    EA    -----    BOAD 2 AGDISTRIBUTNY    234    2    EA    -----    BATHYTHERMOGRAGH    202

1    EA    -----    BORDDISTRIBU HNY    235    5    EA    نشان دهنده ی کامپیوتر    COMPUTER NDICATOR    203

1    EA    -----    BORDDISTRIBU HNY    236    1    EA    -----    GUNBARL    204

1    EA    -----    EX.SALEBAY BOILER FEED    237    2    EA    شماره فنی28154168130    ـــــــــــــــــ    205

2    EA    انتقال دهنده    TRANSFORME    238    1    EA    -----    ARCHINIR    206

2    EA    منعکس کننده امواج    REFLECTOR    239    1    EA    نگهدارنده یا پایه ی موتور    ENGING STAND    207

1    EA    کلید قطع و وصل    SWITCH    240    9    EA    بلوک    BLOCK    208

1    EA    کلید قطع ووصل   

SWITCH    241    15    EA    چرخدنده گیربکس    GEAR WHEL    209

1    4EA    منعکس کننده امواج    REFLE CTOR    242    1    EA    شماره فنی

28151385448    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    210

1    EA    -----    NP.NGEARWBEEL SHAFT    243    5    EA    میل لنگ    LP6M1 GRANK SHUFT    211

1    EA    خنک کننده    CON DENSER    244    23    EA    شماره فنی

464023    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    212

1    EA    جعبه فیوز    FUSE PANEL    245    7    EA    -----    REAH SHPBOARD    213

1    EA    -----    GYERO REAPEAT    246    1    EA    پوسته پمپ    ROTOR PUMP    214

1    EA    -----    CYRO COMINATE PANEL    247    1    EA    -----    HEAD ASSY    215

1    EA    -----    C - 8697    248    1    EA    -----    P5087 LILIPUT    216

1    EA    جعبه    STOWAGE BOX    249    2    EA    سوئیچ ترانسمیتور    BOTTLE TRANS MITER SWITCH    217

1    EA    کمپرسور جایرو    GYRO COMPRESSOR NO 448    250    1    EA    -----    AP61357 RECEIVER    218

4    EA    چرخ دنده میل سوپاپ    CAM SHAFT GEAR    251    1    EA    کابل یا وایر    AP7354PULLYAND CABLE    219

4    EA    -----    CAM SHAFT FLYM    252    1    EA    -----    AP912CONPENSER    220

3    EA    پروانه    LIMPELLER    253    1    EA    خنک کننده    CHILLED WATER EVE A PRATOR    221

2    EA    گرم کننده    ELEMENT    254    6    EA    المنت سوپرهیت    SUPPER HEUTED ELEMENT    222

1    EA    شماره فنی

PN-H6172    ـــــــــــ    255    4    EA    المنت سوپرهیت    SUPPER HEUTED ELEMENT    223

1    EA    -----    PECONTAMIN ATING    256    6    EA    المنت سوپر هیت    SUPPER HEUTED ELEMENT    224

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

1    EA    بلبرینگ لبه دار    LIPPIONON BEARING    289    2    EA    -----    AP4362 AUIDOOPUT    257

1    EA    -----    RETAIWING    290    2    EA    -----    REILLI ENMOYNTS    258

1    EA    -----    GLASS BOWL FOR    291    1    EA    جعبه الحاقی    JUNCTION BOX    259

1    EA    -----    WEED POT 31/2    292    1    EA    آمپلی فایر    AMPLIFIRE    260

1    EA    -----    YFU 169    293    1    EA    بورد دی سی/اسی    BOARD  DC/AC    261

39    EA    گلدانی    WOOD POT 21/2    294    1    EA    آمپلی فایر    AMPLIFIRE    262

2    EA    -----    AP4623A/SUPPLY    295    1    EA    سویچ منبع    SUPPLY SWITCH    263

23    EA    -----    DISLBRASS    296    1    EA    آمپلی فایر    AMPLIFIRE UNIT    264

237    EA    کاسه نمد    OVER SEAL(301890)    297    1    EA    یونیت کنترل    2545COTRAC TORUNIT    265

2    EA    تستر فیوز    APPRTUS TESTINFUSE    298    1    EA    چشمک زن    2439 FLASHING    266

3    EA    تستر فیوز    APPRTUS TESTINFUSE(MK2)    299    1    EA    یونیت کنترل    65238CONTROLUNIT    267

2    EA    تستر فیوز    APPRTUS TESTINFUSE(A/S)    300    1    EA    فیوز چهار مسیره    4 WAY FUSE    268

2    EA    -----    دماسنج جعبه ای    301    2    EA    المنت    ELEMENT    269

6    EA    -----    در انواع مختلف VALVE    302    1    EA    -----    TELESC    270

1    EA    -----    دستگاه وکیوم برقی    303    1    EA    شماره فنی

PN-159069R-1    ـــــــــــــــــــــ    271

30    EA    -----    در شعاع مختلف RING PISTON    304    1    EA    شماره فنی

PN1821A173    ـــــــــــــــــــــ    272

1    EA    پمپ مکش    GERY VACUM PUMP    305    2    EA    شافت کامل    SHAFT ASSY    273

1    4EA    -----    MAIN WITE COIM PENT    306    1    EA    جداکننده    SEPRATOR    274

1    EA    استارتر    STARTERFOR MY6    307    1    EA    مبدل(آدابتور    ADAPTOR    275

1    EA    فن خنک کننده    FANCOLING FOR MTADYN    308    3    EA    چرخدنده    GEAR WHEEL    276

2    EA    استاتر    STARTER FOR MTAYN    309    3    EA    -----    ENY NOUSINY    277

2    EA    سوپر هیت    SUPPER HEUTER    310    1    EA    -----    COMPRES PNBAY    278

1    EA    میز نقشه    PLOTLING TABLE    311    570    EA    -----    SPUD WATER CLOSET    279

500    EA    -----    BOUTER TUBE SIZE    312    2    EA    لوله کامل    TUBE ASSE MBLEY    280

1    EA    جنراتور450وات    GENERA TOR 450V    313    1    EA    شماره فنی

SN4410000362912    ـــــــــــــــــــــ    281

47    EA    سوپرهیت    SUPPER HEUTEDELEMP    314    1    EA    -----    BLANK    282

2    EA    -----    CATRIDYE HOIST    315    3    EA    شماره فنی

PN-HIC-HP    ـــــــــــــــــــــ    283

1    EA    -----    PUMP BTUR BINCO    316    3    EA    پیستون بویه    BUOY PISTON    284

57    EA    المنت سوپر استات    SUPER STATED ELEMENT    317    1    EA    المنت    ELEMENT    285

42    EA    المنت سوپر استات    SUPER STATED ELEMENT    318    1    EA    روتور کامل    ROTOR COMPLET    286

1    EA    -----    MARIN EARIN CATERP    319    1    EA    میله    ROD    287

51    EA    المنت    SUPER HEUTED ELEMENT    320    1    EA    صفحه پوشش    COVER PLATE    288

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

3    EA    فنر    SPRING    353    3    EA    المنت    SUPER HEUTED ELEMENT    321

1    EA    سوپاپ(شیر)    VALVEY    354    8    EA    -----    COLL ـــــــ    322

1    EA    سوپاپ(شیر)    VALVE    355    1    EA    -----    BRACKET ـــــــ    323

1    EA    پمپ    PUMPE    356    2    EA    آچار    SPANER ـــــــ    324

1    EA    اهرم    LEVER    357    1    EA    والو-شیر-سوپاپ    VALVEY ـــــــ    325

2    EA    آچار    SPANNER    358    1    EA    فیلتر    FILTER    326

2    EA    گیره    PAWL    359    2    EA    کلید    KEY    327

1    EA    -----    SPONER    360    2    EA    -----    TOMMY BAR    328

2    EA    -----    SPONER    361    12    EA    کوپلینگ نرم    COUPLING SOFTY    329

1    EA    اهرم تنظیم    SETING LEVR    362    1    EA    ورق    PLATE    330

3    EA    سه راهی    THREE WAY    363    12    EA    فنر    SPRING    331

6    EA    نگهدارنده    HOLDER    364    2    EA    -----    TOMMYBAR    332

1    EA    سوپاپ(شیر)    VALVERY    365    4    EA    -----    SPINDLE    333

2    EA    بادامک    CAM    366    1    EA    سوپاپ(شیر)    VALVE    334

2    EA    ضامن    PAWL    367    4    EA    پیستون    PINION    335

2    EA    ضامن    PAWL    368    12    EA    -----    NAT    336

2    EA    ضامن    PAWL    369    1    EA    یکسوکننده    RECTIFIRE    337

1    4EA    -----    HANS MITER    370    1    EA    -----    RAMER HEAD    338

10    EA    فیلتر    FILTER    371    1    EA    سوپاپ(شیر)    VALVE    339

1    EA    دینام(مولد برق)    ALTER NATOR    372    1    EA    لوله    PIPE    340

8    EA    کنترل میل سوپاپ    CAM SHAFT CONTROL    373    1    EA    لوله    PIPE    341

1    EA    سرسیلندر    CYLINDER HEAD    374    2    EA    آچار    SPANER    342

1    EA    دمنده    BLOWER    375    2    EA    آچار    SPANER    343

1    EA    شماره فنی

DRG-11151142    ـــــــــــــــ    376    1    EA    -----    TUARNINCTOD    344

1    EA    شماره فنی

28405320420    ـــــــــــــــ    377    2    EA    فنر    SPRING    345

1    EA    -----    ANIFOLDIN    378    6    EA    واشر    WASHER    346

5    EA    سیلندر    CYLINDER    379    1    EA    بادامک    CAM    347

5    EA    لوله    HOUSING    380    12    EA    واشر    WASHER    348

18    EA    اگزوز    MONFOLD    381    2    EA    کلید    KEY    349

1    EA    -----    COVER BLNLEW    382    2    EA    بادامک    CAM    350

3    EA    -----    COVER BLNLEW    383    4    EA    -----    SWITEN    351

4    EA    -----    شیشه ضخیم WINDOW    384    4    EA    -----    SWITEN    352

تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R    تعداد    واحد    نام قطعه معادل فارسی    نام قطعه    R

2    EA    آچار    SPANNER    417    4    EA    آچار    SPANER    385

1    EA    متوقف کننده    STOP    418    1    EA    -----    RLNRONER    386

2    EA    آچار    SPANNER    419    29    EA    فنر    SPRING    387

2    EA    آچار    SPANNER    420    6    EA    -----    SLIDE    388

2    EA    آچار    SPANNER    421    1    EA    خنک کننده    COLLER    389

1    EA    پک چرخدنده    PINION RACK MK2    422    1    EA    اهرم    LEVER LOOKING    390

1    EA    قطعات یدکی آرمیچر    SPARE WOUND-ARMATUR    423    1    EA    حمل کننده    CARRIER    391

1    EA    -----    SERVOCARTOR    424    1    EA    -----    BLOCK SLIDING    392

1    EA    -----    340-71432653    425    1    EA    لغزش گیر    CRANK RETARECTING    393

2    EA    آرمیچر    ARMATURE    426    18    EA    فنر    SPRING    394

3    EA    فنر    SPRING    427    3    EA    -----    TOP HALF    395

2    EA    فنر    SPRING    428    4    EA    کوئل    COIL    396

2    EA    چرخدنده داخلی اصلی    INTERGEAR    429    2    EA    ضامن    PAWL    397

2    EA    فنر    SPRING    430    8    EA    فنرانگشتی    FINGER SPRING    398

16    EA    بلبرینگ کامل    ROLLER ASSY    431    3    EA    فنر    SPRING    399

1    EA    -----    MOUID    432    2    EA    -----    SPRING ANDTIP    400

1    EA    صفحه(ورق)    PLATE    433    6    EA    واشر    WASHER    401

2    4EA    قسمت چرخدنده پمپ    ROTOR PUMP    434    2    EA    -----    TIP    402

1    EA    آدابتور(مبدل)    ADAPTOR    435    1    EA    واشر    SPRING    403

12    EA    فنر    SPRING    436    1    EA    واشر    SPRING    404

4    EA    پنجره    WINDOW    437    11    EA    -----    RAMER  HEAD    405

2    EA    پنجره    WINDOW    438    4    EA    -----    EVE BOLT    406

4    EA    فنر    SPRING    439    2    EA    کوئیل    COIL    407

1    EA    اتصال    JOINT    440    2    EA    آچار    SPANER    408

2    EA    -----    FLEXIBLE DISE    441    10    EA    تیغه    BLADE    409

1    EA    -----    CONTACT BREECARING    442    1    EA    آدابتور    ADAPTOR    410

1    EA    اهرم    LEVER RETARACTINY    443    20    EA    خار (بست حلقه ای)    CIRCLIP    411

1    EA    فنر    SPRING    444    3    EA    فنر    SPRING    412

4    EA    فنر    SPRING    445    1    EA    -----    L1 – A9 – C1    413

1    EA    تست    TEST LEAD    446    20    EA    شماره فنی

1129-888-4410    ــــــــــــــــــــــــ    414

6    EA    دوشاخه    BRACKET    447    5    EA    لوله فنری    SPRING HOSE    415

                    1    EA    سوئیچ(کلید قطع و وصل(    WITCH    416

 که توسط اجرا احکام مدنی توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ7/500/000/000 ریال برآورد قیمت گردیده  اموال معرفی شده در روزچهارشنبه تاریخ 1398/04/19 ساعت 11 ظهرازطریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی به فروش میرسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبرنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی قبل از برگزاری مزایده از برنده اخذ تادرصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی ما بقی به حساب درآمدهای دولت واریز گردد متقاضیان میتوانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10% مبلغ پیشنهادی حداکثر تا قبل ازموعد مزایده ازطریق پست سفارشی یا حضورا به این اجرا ارسال وروی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه دوشنبه 1398/04/19 میباشد مزایده درصورت عدم حضور شرکت کننده تجدید میگردد./.

 

اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان-شهسواری

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی