مزایده آهن آلات ضایعاتی،دو دستگاه بدنه کمپرسور و یکدستگاه الکتروموتور - آگهی 39189

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810467713900007
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دشتستان (برازجان)
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده

در اجرای دادنامه شماره 95/589صادره ازهیات تشخیص اداره تعاون وکار ورفاه اجتماعی شهرستان دشتستان  که درجهت تامین مطالبات محکوم له آقای محمد رضا انصاری ومهدی حسینی از شرکت یخ ومبرد دشتستان که اقلامی متعلق به شرکت مذکور از ناحیه این اجرا توقیف و در اختیار محکوم له به عنوان امین گرفته که عبارتند از 1-1800کیلو گرم آهن آلات ضایعاتی شامل تعدادی قالبهای یخ بارام دور وآهن قراضه های آزاد کناری داخل وبرروی حوضچه قالبها 2-دو دستگاه بدنه کمپرسور 6سیلندر آمونیاکی فرسوده مستعمل واوراقی با میلنگ وپیستونها که فاقد سرسیلندر وسایر قطعات الحاقی میباشد 3-یکدستگاه الکترو موتور معیوب ومستعمل مربوط به یکی از کمپروسورها با پولی وتسمه پروانه با مارک pEMوقدرت 175Hpچینی  نصب شده برروی فونداسیون بتنی  قرار گرفته است و از ناحیه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 523200000 ریال ارزیابی گردیده است در تاریخ  1398/4/23از ساعت 9الی 12 در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری برازجان به مزایده گذاشته میشود . طالبین می توانند در مزایده شرکت نموده در صورتیکه برنده مزایده شوند 10% از قیمت فروش از وی اخذ و پس از انجام تشریفات قانونی ملک پس از تائید صحت مزایده و دستور دادگاه به خریدار تحویل خواهد شد./   مدیردفتر اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان دشتستان-بحرینی    

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی