مزایده یک دستگاه لپ تاپ hp  - آگهی 39186

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810465629900009
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان سرایان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

  (آگهی مزایده مرحله اول)

نظر به اینکه در پرونده کلاسه 9709985629100366 این شعبه محکوم علیه آقای  محمد رجب نیا فرزند علیرضا ساکن سرایان خیابان ارشاد 6 به پرداخت:1-مبلغ 20.463.377ریال بابت اصل خواسته  2-مبلغ 1.156.584ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له آقای سیدذوالفقار موسوی ساکن سرایان و نیز پرداخت مبلغ 1.023.168 ریال بابت حق الاجراء دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده و محکوم علیه در راستای پرداخت محکوم به اقدام به معرفی یک دستگاه لپ تاپ hp مدل 4520si3  نموده  که مال مذکور توقیف و به ارزش 27.000.000 ریال ارزیابی و قطعیت یافته لذا تاریخ مزایده مرحله اول برای مورخه 1398/04/26 ساعت 10 صبح تعیین می گردد و مزایده مال مذکور بمیزان محکوم به با قیمت پایه آغاز و وفق ماده128قانون اجرای احکام مدنی با بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش خواهد رسید.بدیهی است برنده مزایده بایستی وفق ماده129قانون مذکور حداقل 10درصد بهای ملک مورد مزایده را فی المجلس به حساب سپرده این دادگستری واریز نماید(که در صورت انصراف به نفع دولت ضبط می گردد) وتحویل مال به خریدار وفق ماده134قانون مذکور پس از پرداخت کل بهای مال انجام خواهد شد.لذا افرادی که متقاضی خرید باشند می توانند در وقت تعیین شده فوق در جلسه مزایده حضور یابند.همچنین افرادی که متقاضی خرید باشند می توانند 5روز قبل از تاریخ مزایده جهت کسب اطلاعات بیشتر به اجرای احکام مدنی دادگستری سرایان مراجعه نمایند.%

                                                       ابراهیمی

                                 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری سرایان

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی