مزایده انواع خودرو قابل نقل و انتقال (قابل شماره گذاری) و یک دستگاه تراکتور  - آگهی 39183

منقضی شده
شرح آگهی :
 آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای 
شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای نسبت به فروش انواع خودرو بشرح زیر اقدام نماید 

 ردیف   موضوع مزایده  شماره مزایده 
 1 فروش انواع خودرو قابل نقل و انتقال (قابل شماره گذاری) و یک دستگاه تراکتور  1/98
در صورت تمایل به شرکت در مزایده رعایت نکات ذیل الزامی است 
1- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد از تاریخ 98.3.28  لغایت 98.4.4  با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال پانصد هزار ریال  به حساب جاری سپهر شماره 0104953448003 این شرکت نزد بانک صادرات شعبه میدان شهرداری تبریز به آدرس های زیر مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. 
پایگاه اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ـ مناقصات WWW.EZEPDICO.IR 
پایگاه اینترنتی معاملات شرکت توانیر به آدرس WWW.TAVANIR.ORG.IR
تبریز - بلوار استاد شهریار- خیابان گلکار - شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی- امور تدارکات - سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است 
2- آخرین مهلت و محل تحویل بازگشایی پاکات : حداکثر تا ساعت 12:30  روز 3شنبه مورخ 98.4.18 به دبیرخانه مرکزی شرکت تحویل فرمایند.
پیشنهادات پس از ارزیابی کیفی به ترتیب در ساعات 14 همان روز با حضور اعضای کمیسیون در دفتر امور تدارکات شرکت افتتاح خواهد شد 
ضمنا زمان بازدید به مدت سه روز کاری از تاریخ 98.4.10 لغایت 98.4.12 از ساعت 8:30 صبح لغایت 14:30 می باشد  
3- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
4- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی ، ضمانتنامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام و در پاکت الف ارائه نماید . 
توضیح اینکه به پینشهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک شخصی و فاقد امضاء مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر دربند 2 آگهی مناقصه واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برندگان مناقصه می باشد .
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی