مزایده یکدستگاه بسته بندی ( ترموفرمینگ ) ویک دستگاه پر کن شش نازله  - آگهی 39182

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810463577000033
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یزد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده)

باستناد پرونده اجرایی  به کلاسه 1/960474 صادره از سوی شعبه دوم  ( چهاردهم سابق) دادگاه عمومی حقوقی یزد له شرکت  همرس  ( سهامی خاص ) با وکالت  محمد حسین جعفری  و غلامرضا  رحیمی  وعلیه  مجید آزم  محکوم علیه  بابت  محکوم به و نیم عشر دولتی مبلغ 3.371.738.520  ریال  درحق  محکوم له و صندوق دولت مدیون می باشد که حسب اعلام و معرفی  محکوم علیه یک دستگاه بسته بندی ( ترموفرمینگ ) با قالب  250 گرمی  به همراه یک دستگاه پر کن شش نازله  و متعلقات  ساخت  شرکت میلاد  افراز  تبریز    ،  فاقد پلاک  با قدمت  حدود  4 سال کارکرد  به انضمام  قالب 250 گرمی  و پر کن شش نازله و متعلقات متعلق به محکوم علیه  توقیف  و  طبق نظر هیات کارشناسان  رسمی  دادگستری  به مبلغ 3.200.000.000ریال  ارزیابی  گردیده  موضوع مزایده میباشد که جهت  ادای دین محکوم علیه  در روز دوشنبه مورخ 1398/4/17 ساعت  9 الی 10 صبح از طریق مزایده در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان یزد واقع در طبقه اول دادگستری یزد به فروش می رسد طالبین می توانندظرف مدت  پنج روز  قـــبل از روز مزایده در ســـــاعت اداری در اجرای احکام  حقوقی  اول یزد حاضر و جهت ملاحظه دستگاه  موضوع مزایده  اقدام  نمایند  و در صورت تمایل به خرید آن تقاضای کتبی خود را به همراه مبلغ پیشنهادی و تودیع مبلغ 10درصد از کل مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری یزد به شماره 2171295806004 نزد  بانک ملی دادگستری واریز و فیش آن را ضمیمه در خواست نموده و تا قبل از ساعت مزایده در پاکت دربسته تحویل اجرا نموده و رسید دریافت دارند مزایده از مبلغ کارشناسی شده آغاز و برنده کسی است که  پیشنهاد  خود رادر ساعت  مقرر تحویل  اجرا  داده باشد  و بیشترین مبلغ را درجلسه مزایده پیشنهاد بدهد  ضمنا  حضور متقاضیان در جلسه مزایده بلامانع خواهد بود.

شرایط : 1-برنده مزایده  باید 10 در صد مبلغ  مزایده را به شماره حساب  سپرده دادگستری  تودیع و فیش  مربوطه را  ارائه نمایند و یا فی المجلس پرداخت  نماید لذا با توجه به اینکه برنده مزایده باید  10 % مزبور را  در جلسه مزایده تودیع نماید  به خریداران  پیشنهاد  می شود ده در صد مزبور  را به حساب  سپرده دادگستری  تودیع  نمایند  0

2- پیشنهادات  مشروط ،  مبهم وبرخلاف  شرایط آگهی  مزایده و همچنین  پیشنهاداتی گردید که پس از وقت مقرر  (بعد از ساعت 10 صبح ) برسد  ترتیب اثر داده نخواهد شد

3- پیشنهادات  راس  ساعت  10 صبح روز مزایده باز و قرائت  خواهد شد و  حضور  پیشنهاد دهندگان  و طرفین پرونده  در جلسه مزایده  بلامانع و عندالاقضاء  در همان جلسه  مزایده  حضوری  بعمل  خواهد آمد  و برنده کسی است  که  بالاترین  قیمت را  در جلسه پیشنهاد  دهد 0

4- بدیهی است  در صورتی که  بالاترین  پیشنهاد  دهنده در جلسه خریدار  مبلغ ده در  صد مبلغ مزایده را  فی المجلس  تودیع  ننماید بالاترین پیشنهاد دهنده  بعدی  که ده در صد مزبور را فی المجلس  واریز  نماید  به عنوان برنده  مزایده اعلام میگردد  0

عباس رستمی

مدیر اجرای احکام حقوقی دادگستری  شهر ستان یزد

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی