مزایده پنج دستگاه یخچال قنادی،یک دستگاه شرینک،دو دستگاه ترازو دیجیتالی و.... - آگهی 39176

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466523400102
تاریخ صدور:1398/03/29

شعبه صادر کننده:شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان تبریز

موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )

متن آگهی:
اگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 961663/4 ج م له جواد خدادادی – اصغر حسن پور علیه علیرضا خلعتی بارنجی محکوم به پرداخت مبلغ هشتصدوپنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ هفده میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ونیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت ،نظربه علت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه که اموال ذیل توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی به شرح زیر به فروش می رسد که پس از طی مراحل قانونی در تاریخ 98/4/18 روز سه شنبه از ساعت 11 الی 12 صبح از طریق مزایده در واحد اجرای احکام مدنی 4 دادگستری تبریز نرسیده به میدان اذربایجان مجتمع شهید قاضی طباطبایی بفروش خواهد رسید . مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناس شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد و ده درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مابقی حداکثر یکماه فرصت داده میشود . برنده مزایده به هر عنوان اعلام انصراف نماید ده درصد پیشنهادی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد هزینه های اجرائی و عوارض شهرداری و سایر هزینه ها طبق مقررات خواهد بود. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل با هماهنگی این واحد بازدید نمایند .

مشخصات اموال : 1- پنج دستگاه یخچال قنادی به مارک پلتون به ابعاد تقریبی هر کدام طول 2 متر ارتفاع 1/5 متر در حال کار ارزش واحد مبلغ فی 40/000/000ریال جمعا 200/000/000ریال 2- یک دستگاه یخچال قنادی به مارک پلتون ابعاد تقریبی طول 2 متر ارتفاع 2 متر فی 60/000/000 ریال جمعا 60/000/000 ریال 3- یک دستگاه شرینک به مارک نادیا پاک مستعمل به رنگ کرم 5/000/000 ریال 4 – یک دستگاه فریزر چهاردرب به رنگ استیل به طول تقریبی 3/5 متر و ارتفاع 1/5 متر بدون مارک 80/000/000 ریال 5- یک دستگاه فرشیرینی پزی به مارک گروه صنعتی رزمی تبریز به ارتفاع بیش از 2 متر در حال کار 120/000/000 ریال 6 – دستگاه همزن خمیر به مارک اصفهان صنعتی نوین در حال کار 8/000/000 ریال 7 – دستگاه خمیر گیر 50 کیلویی بدون مارک 8/000/000 ریال 8- دو دستگاه ترازو دیجیتالی پند و دیبال پند خارج از سرویس بود و دیبال نبود 9- سیستم حساب داری قنادی در کل وجود نداشت 10 – میز سه تکه چوبی ویترین به طول حدودا 4 متر به رنگ قهوه ای 20/000/000 ریال کل ارزش اموال موجود در فوق بر اساس قیمت پایه مبلغ 501/000/000 ریال معادل پانصدو یک میلیون ریال اعلام نظر میگردد .

دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی – تاروردی زاده

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی