مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس - آگهی 39175

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460163200016
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مجتمع شماره شانزده شورای حل اختلاف شهر تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب مفاد پرونده اجرایی به کلاسه 980501محکوم علیه  رضا اکبری  محکوم است به پرداخت مبلغ 194/980/000ریال بابت محکوم به درحق محکوم له مهران محمدی وحیدی وهمچنین مبلغ9/749/000ریال  بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت لذا باتوجه به توقیف : یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره انتظامی 663ی61ایران 77متعلق به خوانده وحسب تقاضای خواهان اموال مذکور ازطریق مزایده بفروش می رسد .اموال مذکوربدون درنظرگرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان 380/000/000ریال ارزیابی شده است. مزایده درتاریخ 1398/04/23ساعت 17درمحل اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف منطقه 16تهران به نشانی  بزرگراه بعثت خیابان تقوی شورای حل اختلاف منطقه16تهران برگزار می شود مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع وبه  بالاترین پیشنهاد واگذار می شود.10درصد مبلغ مزایده فی المجلس ازخریداراخذ می شودومابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک ماه ازتاریخ مزایده وصول خواهد شدچنانچه خریدارظرف مهلت مقررنسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننمایدسپرده وی پس ازکسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.ضمناً کلیه هزینه های انتقال موردمزایده برعهده خریدار می باشد.همراه داشتن کارت ملی جهت شرکت درمزایده الزامی است.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی