مزایده پژو 405 رنگ سبز مدل 82 - آگهی 39172

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462815400042
تاریخ صدور:1398/03/30
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول

در پرونده کلاسه به شماره 970242 شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین معصومه-زهرا-ندا-مریم-حسین همگی آقامحمدی باوکالت خانم صدیقه صالحی نژادبه طرفیت هانیه- سیف علی -عباسعلی-شمسلی-صفرعلی-یوسفعلی همگی آقامحمدی مبنی بر تقسیم ترکه بر مبنای سهم الارث متعلقه زرین تاج آقامحمدی و سلطا نعلی آقا محمدی دستور فروش ملک مشاع(تقسیم ارث) به نسبت سهام متعلقه ایشان جهت استیفای  حقوق خود بدواً تقاضای فروش اموال منقول و غیرمنقول مشاع به شرح و میزان کارشناسی ذیل را نمود اند که این اجرا قصد دارد در روز یکشنبه در تاریخ1398/5/6 ساعت 10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری قزوین از طریق مزایده بفروش برساند .

شرایط مزایده: طالبین و َخریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از امول مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید نموده و در مزایده حضورا شرکت نمایند مزایده حضوری بوده و راس ساعت در محل اعلامی برگزار می گردد. کسانی می توانند در مزایده شرکت نمایند که اولا منع قانونی نداشته و از انتشار آگهی در روزنامه ( الکترونیکی ) و روزنامه رسمی مزایده فرم قیمت پیشنهادی خود را از این اجرا دریافت و پس از تکمیل بدون قلم خوردگی در پاکت مخصوص که از دفتر اجرای احکام مدنی دریافت نموده اند مهر و موم شده تحویل شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین نموده و رسید اخذ نمایند . بهمراه کارت شناسایی معتبر و یک فقره چک تضمین شده بانکی در وجه حساب سپرده دادگستری قزوین به مبلغ 10% قیمت پیشنهادی خود را به همراه داشته باشند. مال مورد مزایده به کسی فروخته می شود که اولا تشریفات مزایده را برابر آگهی اعلامی رعایت نماید وخارج از آن امکان شرکت در مزایده نمی باشد برنده مزایده کسی است که  بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده باشد. کسی که در مزایده اخلال نماید مطابق مقررات با ایشان برخورد می گردد.

شرایط خریدار: کسی بعنوان خریدار مزایده شناخته می شود بدوا نسبت به پرداخت 10% مبلغ پیشنهادی به صورت چک بانکی تضمین شده اقدام و سپس حداکثر تا یک ماه از زمان انجام مزایده مهلت دارد تا مابقی مبلغ مزایده را به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند. انتقال سند در اموال غیرمنقول و یا تسلیم مال در اموال منقول منوط به واریز بهای مزایده و همچنین تایید مزایده از سوی دادگاه محترم صادرکننده اجراییه می باشد. در صورت عدم تایید مزایده کلیه مبلغ واریزی مسترد می شود. در صورت عدم واریز الباقی مبلغ مزایده در مهلت قانونی و یا اعلام انصراف از سوی خریدار 10% واریزی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد. تشریفات مزایده با رعایت قانون اجرای احکام مدنی می باشد

مشخصات مال مورد مزایده : پژو 405 رنگ سبز مدل 82 به شماره انتظامی 637 ج 62 ایران 79 مستقر در پارکینگ کوثر دوگانه دستی دور رنگ فاقد بیمه ثالث باتوجه به وضعیت موجود و کارشناسی به مبلغ پایه کارشناسی 220/000/000ریال  برآورد و قیمت گذاری گردیده.

 یکباب منزل مسکونی به آدرس قزوین جانبازان بلوارشهید مطهری خ رازی پ 61 عرصه به مساحت 157/50مترمربع اعیانی شامل یک طبقه همکف در حدود 70مترمربع طبقه اول حدود 85 مترمربع وطبقه دوم نیز 85 مترمربع دارای انشعابات برق -آب- و گاز قیمت کارشناسی یک میلیاردو سیصدو میلیون تومان تحت پلاک ثبتی 4411فرعی از 3152 فرعی از 36 اصلی بخش 5 قزوین می باشد

یکباب ساختمان واقع در اقبالیه خ معلم پ 34 نبش سرو 41 عرصه ملک 81/73 مترمربع اعیانی بصورت یک طبقه همکف حدود سی مترمربع تجاری ومابقی مسکونی وطبقه اول حدودا نودمتر مربع مسکونی است باتمام امتیازات به قیمت دویست و سی میلیون تومان می باشد .

شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین -محمداحمدی

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی