مزایده یکدستگاه کامیون خاور 808 باکس زباله و یک دستگاه تراکتور سام - آگهی 39139

منقضی شده
شرح آگهی :
مزایده حضوری حراج 
شهرداری جلین در نظر دارد یک دستگاه کامیون خاور 808 باکس زباله و یک دستگاه تراکتور سام خود را با شرایط مشروحه ذیل به فروش برساند : 
شرایط مزایده : 
1- متقاضیان می توانند از موارد مزایده در شهرداری بازدید به عمل آورند .
شرح دستگاه  مدل یا تاریخ خرید  شماره موتور    وضعیت سند برگه فروش   وضعیت بیمه نامه وضیت خودرو  قیمت پایه کارشناسی به ریال    سپرده شرکت در مزایده به میلیون ریال 
کامیون خاور  808 زباله کش   1388  3349101068933  دارد   دارد   نسبتا سالم   450.000.000  45.000.000
تراکتور سام   1385  37364  دارد   دارد   نسبتا سالم   250.000.000  25.000.000

2- شرکت کنندگان در مزایده می بایست ضمانتنامه معتبر بانکی و یا وجه نقد به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده پیمانکاران به شماره 2 - 69260044 - 10 بانک قرض الحسنه رسالت به نام شهرداری واریز نمایند و از آوردن وجه نقد در مزایده حضوری جدا خودداری شود سپرده مزبور پس از تحویل کامل مورد مزایده مسترد می گردد. 
3- برنده مکلف است کل مبلغ مورد مزایده را ظرف 5 روز کاری نقدا به حساب شهرداری واریز نماید. چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت مقرر ، کل مبلغ پیشنهادی را به حساب شهرداری واریز ننماید یا از انجام معامله خودداری نماید. به عنوان انصراف تلقی و سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و معامله با نفرات بعدی صورت خواهد گرفت . سپرده برندگان اول تا سوم تا تسویه حساب کامل نفر اول نزد شهرداری نگهداری خواهد و در صورت انصراف هر یک سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر بعدی قرارداد منعقد خواهد شد. 
4- هزینه های دولتی ازجمله عوارض ، مالیات و هزینه های نقل و انتقال و کارشناسی و چاپ آگهی و ... در حد مقررات به عهده برندگان حراج خواهد بود. 
5- تبصره : مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر قیمت پیشنهادی خودرو برعهده برندگان مزایده  حضوری خواهد بود. 
6- کلیه بدهی های خودرو و عوارض شهرداری و عدم خلافی تا زمان فروش به عهده شهرداری می باشد.
7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
8- تحویل خودرو فقط به نام شخص برنده در مزایده مقدور خواهد بود و متقاضی می بایستی از لحاظ قانونی سن ، ملیت و ... حائز شرایط باشد و اسناد مالکیت فقط به نام برنده در مزایده منتقل خواهد  شد.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی