مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو مدل 1383 - آگهی 39138

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462669600043
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی شهرستان نظرآباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بموجب اجرائیه صادره از شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نظرآباد در پرونده  اجرایی  به شماره  970518 خودروئی  با مشخصات ذیل از محکوم علیه آقای محمد کورحسنلو توقیف و ارزش آن توسط کارشناس رسمی دادگستری  بشرح زیر برآورد گردیده است که به مزایده گذاشته میشود؛مورد مزایده عبارت است از : یک دستگاه خودرو سواری پژو به شماره شهربانی ایران 21. 862 ص 37 مدل 1383 مشکی رنگ بنزینی. اطاق و داشبورد و صندلی و تودوزی سالم. تایر حدود 40 درصد. به ارزش 310/000/000 ریال (با توجه به نداشتن شارژ باطری و روشن نشدن خودرو ارزیابی منوط به سلامت گیربکس می باشد.

خودرو توقیفی با قیمت پایه بشرح فوق از طریق اجرای احکام مدنی در تاریخ  1398/04/11 ساعت 10 در محل دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نظرآباد به فروش خواهد رسید. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده می باشند،می توانند5 روز قبل از روز معین مزایده اموالی را که آگهی گردیده ملاحظه نمایند.مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد.

برنده مزایده باید 10 درصد بها را فی المجلس و الباقی را ظرف مهلت حد اکثر یک ماه پرداخت نماید.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی