مزایده یک دستگاه سواری جک مدل 1392 - آگهی 39136

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461968600007
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختلاف شهرستان نور
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

« آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول »

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970063 اجرای احکام مدنی نور له آقای اسدا... شاه نظری ثانی  فرزند یدا...    علیه آقای محمد حسین مشایخی فرزند باقر      که محکـوم است به پرداخـت  مبلغ 215401448  ریال بابت اصل خواسته  درحق محکوم له و مبلغ 6600000ریال در حق دولت . مورد مزایده یک دستگاه  سواری جک  به شماره انتظامی 218 ط 59 ایران 72 مدل 1392 رنگ سفید نوع سوخت بنزین به شماره موتور 4g13s1co22889 شماره شاسی nakhf7115b002150با توجه موارد عنوان شده خودروی موصوف به میزان 500000000 ریال برآورد و تعیین گردید.  نظریه کارشناسی بطرفین پرونده ابلاغ ومصون از اعتراض ماند ، لذا  برای روز دو شنبه  مورخ 17/04/1398 از  ساعت 10 الی11  صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نور مزایده حضوری برگزار می گردد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانیکه بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد  ده درصد مبلغ پیشنهادی در روز مزایده از برنده اخذ ومابقی حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود . عدم پرداخت  به موقع آن موجب توقیف مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت و تجدید مزایده می باشد متقاضیان جهت مشاهده مورد مزایده از پنج روز قبل می توانند در این اجرا حاضر شوند ./ح

مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان نور - رضا حسین زاده

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی