مزایده یکدستگاه خودروی پژو 405  مدل 1388 - آگهی 39135

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461965800043
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نور
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

« آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول »

در خصوص پرونده 971062  اجرایی  له خانم سمیه لورائی با وکالت آقای سیدصادق حسینی و خانم مرضیه مهدی پور علیه آقای  مرتضی بالی با وکالت آقای اکبر حاجی نجفی که محکوم است به پرداخت محکوم به در حق محکوم له و نیم عشر دولتی .جهت پرداخت محکوم به یک دستگاه  خودروی پژو 405 توقیف و توسط کارشناس دادگستری بشرح زیر ارزیابی گردید :

یکدستگاه خودروی پژو 405  مدل 1388 به رنگ  نقره ایی به شماره انتظامی  783  ص  94  - ایران 72  و شماره  موتور 12488015607  و شماره شاسی  940773  متعلق به آقای مرتضی بالی که  به مبلغ 255000000 ریال ارزیابی گردید، لذا برای روز سه شنبه  مورخ  1398/04/18    ازساعت10 الی 11 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری نور مزایده حضوری برگزار می گردد و فروش از قیمت پایه کارشناسی شروع وبه کسانیکه بالاترین مبلغ را پیشنهاد نمایند فروخته خواهد شد  ده درصد مبلغ پیشنهادی در روز مزایده از برنده اخذ و مابقی حداکثر ظرف یک ماه باید پرداخت شود . عدم پرداخت  به موقع آن موجب توقیف مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت و تجدید مزایده می باشد متقاضیان جهت مشاهده مورد مزایده از پنج روز قبل می توانند به این اجرا حاضر شوند ./ه

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان نــور

داریوش هزارجریبی ونوش

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی