مزایده سواری رنو مگان مدل 1389 - آگهی 39134

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810466545800007
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف خواجه
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت (اول)

در خصوص پرونده اجرایی کلاسه 970114ج م ش له آقای پریوش شیخ زادگان و علیه آقای عزیز عبادی به خواسته مطالبه مبلغ163221263ریال از بابت اصل خواسته (با احتساب شاخص کالا و خدمات) و هزینه دادرسی و مبلغ 4750000ریال از بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت به علت عدم پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه ، اموال مشارالیه توقیف و ارزیابی گردیده لذا در اجرای ماده 122قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیفی در تاریخ98/04/24روز دوشنبه از ساعت 9الی10ظهر از طریق مزایده درواحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش خواجه بفروش خواهد رسید.مزایده از مبلغ ارزیابی شده کارشناسی به مبلغ 825/000/000ریال شروع و به کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد.و ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وبه مابقی حداکثر یکماه فرصت داده می شود.برنده مزایده به هرعنوان انصراف نماید ده درصد پیشنهادی به نفع دولت ضبط خواهد شد.طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک فوق الذکر به شرح ذیل و با هماهنگی این واحد بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده عبارتند از:

خودرو سواری به  شماره انتظامی 214ب71 ایران 91

1-نوع و سیستم:سواری رنو                                         

2-تیپ:  مگان 1600=1-84-k4Mسی سی               

3-رنگ:مشکی متالیک 

4-مدل 1389

وضعیت :به علت قرار گرفتن در فضای باز و خاکی پارکینگ کاملاً گرد و خاکی می باشد .وشرایط محفظه و استقرار موتور علاوه بر گرد و خاک کثیف می باشد قسمت داخل اتاق خوب است.

با در نظر گرفتن نوع وسیله نقلیه ، مدل و شرایط  خودرو مذکور به قیمت -/825/000/000 ریال معادل هشتاد و دومیلیون و پانصد هزار تومان برآورد شده است.                      دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش خواجه

 قاضی اجرای احکام مدنی بخش خواجه

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی