مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1387 - آگهی 39132

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810468126900021
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی(خانواده)مجتمع قضایی آخوند شهرستان همدان
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو

در پرونده کلاسه 980178 اجرایی طی رأی صادره از شعبه 1 دادگاه خانواده همدان

محکوم لها : خانم زهرا عاشقلو فرزند غلامعلی با وکالت خانم سیده الهام موسوی

محکوم علیه: آقای بهمن قمری فرزند حسن

محکوم به : تعداد 25 عدد سکه تمام بهار آزادی و مبلغ 3320000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت نیم عشر دولتی برابر قانون در حق صندوق دولت

لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محکوم لها } اقدام به توقیف

-یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس سفید رنگ مدل 1387 به شماره انتظامی 88 - 975 ی 87 ، شماره موتور : 7093680 ، شماره شاسی : 728169 ، نوع سوخت: بنزین، گلگیر جلو راست و کاپوت جلو راست خوردگی و نیاز به صافکاری دارد. شیشه جلو شکسته، چراغ جلو راست شکسته، سپر جلو شکسته است و نیاز به تعویض دارد.

محل توقیف در پارکینگ ملت واقع در قاسم آباد همدان و قیمت کارشناسی شش دانگ آن 455000000 ریال می باشد ، لذا این اجرا 98/04/27 ساعت 11:30 تا 12:00 اقدام به برگزاری عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم له می نماید.  ضمناً محل برگزاری مزایده در دادگاه خانواده دایره اجرای احکام می باشد. مورد مزایده 5 روز قبل از مزایده قابل مشاهده است . برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و فی المجلس مبالغ را  واریز نماید.

                                                        اجرای احکام مجتمع خانواده همدان

 

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی