مزایده خودرو سواری سمند مدل 1383 - آگهی 39131

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462117300051
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه دوم نیابت اجرای احکام مدنی دادگاههای عمومی تهران
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درراستای اجرای مفاد نیابت قضایی واصله از شهرستان قائم شهر بشماره 961927مورخ 13/10/1397                  محکوم علیه مهدی صدیق محکوم است به پــرداخت تعداد 680 سکه تمام بهار آزادی و  مبلغ 22.410.000تومان هزینه دادرسی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له  خانم فاطمه آقاجانی فرزند عباس علی  ونیز پرداخت مبلغ 32.300.000تومان بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که در این خصوص حسب تقاضای محکوم له اموال منقولی به شرح سواری سمند ال ایکس به شماره انتظامی 942و91 ایران 68 مدل 1383 رنگ نقره ای متالیک  ،شماره شاسی 83840787 ،شماره موتور 12483053122 ،خودرو موصوف در پارکینگ 52 جاده تهران کرج بازدید شد از ناحیه درب جلو چپ و درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ آثار بازسازی دارد ،کل بدنه دارای خط وخش است لاستیکهای جلو 50% و لاستیکهای عقب 25% آج دارد سقف رنگ پریدگی دارد ،موتور و گیبکس متناسب با مدل  میباشد ،کلیومتر نامشخص ، چراغ عقب چپ شکسته است شیشه جلو هم ترک دارد به دلیل نبود سوئیچ موتور روشن نشد ، وضعیت بیمه شخص ثالث نامشخص است نظر هیئت سه نفره            از محکوم علیه توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری قیمت پایه آن جهت مزایده جمعاً به مبلغ0 20.000.00                  ریال  معادل بیست میلیون تومان ارزیابی وتعیین گردیده است. بنابراین مقرر گردید اموال فوق الذکر در روزچهارشنبه مورخ 26/4/98 از ساعت :30 10الی  11  از طریق مزایده حضوری در محل نگهداری اموال به نشانی : آدرس : تهران، ضلع غربی میدان فردوسی،کوچه شاهرود-پلاک4 طبقه اول اتاق یک  دایره نیابت قضائی اجرای احکام مدنی تهران به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز وبه کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس نقداً از خریدار اخذ و مابقی ثمن مزایده راخریدار می بایستی    همان روز تودیع نموده و قبض آن را به این اجراء تسلیم نماید در غیر اینصورت ده درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزینه نقل وانتقال به عهده خریدار می باشد.ضمنا مطابق ماده 127 ق.ا.ا.م محکوم له هم می تواند مانند سایرین در مزایده شرکت نماید و مطابق ماده 126 ق.ا.ا.م کسانی که مایل به روئت مال مورد مزایده 5 روز قبل از روز مزایده در این اجرا حاضر شوند

مدیر شعبه    دوم  نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی