مزایده یکدستگاه زانتیا مدل86 - آگهی 39130

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810461214200069
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان آمل
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 

درپرونده کلاسه 972284 شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری آمل محکوم علیه نادر ابراهیمی بلواری فرزند ذبیح اله محکوم است به پرداخت مبلغ 290،000،000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 2،695،000ریال بابت هزینه دادرسی درحق محکوم له منصور اسدی و پرداخت مبلغ 14،634،750ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. لذا دایره اجرا حسب تقاضای محکوم له و جهت وصول محکوم به و نیم عشر دولتی در نظر دارد از اموال محکوم علیه یکدستگاه زانتیا به شماره انتظامی 853 ب 22 ایران 85  در پارکینگ اطمینان واقع در آمل-دوراهی اوجی آباد  روبروی نمایندگی تویوتا موسوی-بنوع سواری سیستم سیتروئن به شماره ایران85-853 ب22 مدل 86 رنگ سفید روغنی به شماره موتور 0734642 به شماره شاسی 1512286162442 ظرفیت 5 تعداد چرخ 4 تعداد سیلندر4 اطاق سالم –موتور سالم –داشبورد سالم-گیربکس سالم-صندلی وتودوزی سالم-دیفرانسیل سالم-بیمه شخص ثالث رویت نشد-تایرها تعویضی-نقایص ظاهری از قبیل شیشه ،چراغ ،سپرها –باطری تعویضی –چراغ جلو چپ شکسته-سقف –توی موتور –کاپوت –گلگیرهای جلو دارای رنگ می باشد. که کارشناس بهای آنرا به مبلغ 260،000،000ریال ارزیابی نموده است را از طریق مزایده حضوری در روز شنبه مورخ 1398/04/22 از ساعت  9الی 10 همان روز در دفتر اجرا بفروش برساند. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست 10% مبلغ پیشنهادی را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی را ظرف مدت یکماه تودیع نماید در غیر اینصورت سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد. طالبین و خریداران می توانند تا 5 روز قبل از انجام مزایده با هماهنگی این اجرا از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی