مزایده یک دستگاه رادیال،یک دستگاه فرز و یک دستگاه سنگ محور - آگهی 39123

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810460021400054
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی بخش شریف آباد
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

«بسمه تعالی»

آگهی مزایده نوبت اول 

نظربه محکومیت شرکت نصب نیرو ایران  به نشانی : شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ 26 خ طاووس پ 1646  به پرداخت مبلغ 320/855/640  ریال بابت حق بیمه  در حق آقای احمد جمشیدی و با عنایت به اینکه محکوم له اموال متعلق به محکوم علیه اعلام و خواستار استیفای حقوق قانونی خویش از مال مذکور گردیده است لذا اموال  تعرفه شده توقیف و جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهار نظر واصله ، به شرح ذیل قیمت گذاری و نظریه مزبور مصون از اعتراض باقی مانده و قطعی گردیده است لذا با توجه به فراهم شدن شرایط برگزاری مزایده بدینوسیله مال تعرفه شده با جواز حاصله از قاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد و با رعایت مواد یک صدو سیزده به بعد از فصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت در ساعت 9:00 لغایت 10:00 روز دوشنبه 1398/04/17 در واحد اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید . ضمنا شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداقل 10 درصد مبلغ مزایده را در قالب یک فقره چک تضمین شده همراه خود داشته باشند . طالبین میتوانند در مدت پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی مدیر اجرا از مورد مزایده بازدید نمایند. ضمنا چنانچه تاریخ مزایده با روز تعطیل تقارن پیدا کند روز بعد از تعطیل روز مزایده خواهد بود ./.

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

رحمانی شمس

مشخصات مال موضوع مزایده :

1- یک دستگاه رادیال مارک wdm  مدل  1/16 x 3050 Z  ساخت کشور چین قطر مته 60 بازو 160 سانتی متر عرض کار 35 سانتی متر به مبلغ 300/000/000 ریال

2- یک دستگاه فرز مارک ROUCHAUD  فاقد پلاک مشخصات به مبلغ 150/000/000 ریال

3- یک دستگاه سنگ محور فاقد مارک و مشخصات ساخت کشور روسیه به مبلغ 400/000/000 ریال

جمع کل : 850/000/000 ریال

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی