مزایده یکدستگاه گیوتین گیربکس کلاچی - آگهی 39121

منقضی شده
شرح آگهی :

شماره آگهی: 9810462651000027
تاریخ صدور:1398/03/29
شعبه صادر کننده:شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهر قدس
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:

آگهی مزایده ( نوبت اول)

در پرونده کلاسه 971500 اجرا ، محکوم علیه شرکت لوله واتصالات البرز محکوم است به پرداخت مطالبات در حق محکوم له حسین احدی و پرداخت هزینه های اجرایی در حق دولت که با عنایت به توقیف اموال محکوم علیه پس ازطی مراحل قانونی و ارجاع به کارشناسی قیمت اموال توقیفی جمعا به ارزش 240/000/000 ریال معادل بیست و چهار میلیون تومان برآورده شده و سپس مقرر گردید . در روز شنبه تاریخ 98/04/15 از ساعت 9 الی 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس واقع در بلوار شهید کلهر جنب بهشت فاطمه (س) . اموال توقیفی از طریق مزایده بفروش برسد . لذا طالبین می توانند پنج روز زودتر از تاریخ مزایده با اطلاع و هماهنگی این اجرا از اموال توقیفی بازدید نموده و در صورت تمایل از تاریخ یاد شده در مراسم مزایده شرکت نمایید.مزایده از قیمت پایه کارشناس شروع و هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید بعنوان برنده مزایده شناخته شده و 10% کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس  ( به همراه فیش واریزی به حساب 2171299054005 سپرده موقت دادگستری نزد بانک ملی شعبه شهرداری قدس یا چک تضمینی و تایید شده توسط امور مالی دادگستری شهرستان قدس از خریدار اخذ و الباقی پس از گذشت یک هفته و عدم وصول هر گونه اعتراض از خریدار اخذ و کلیه اموال به وی تحویل خواهد شد . اموال توقیفی منقول به شرح ذیل می باشد:

یکدستگاه گیوتین گیربکس کلاچی (قرمز رنگ) مارک ch-nageotte  شماره سریال 12638 کارکرده ، سالم ، استهلاک بالا ، ساخت فرانسه

با عنایت به مراتب بالا ارزش پایه مزایده اقلام به مبلغ 240/000/000 ریال معادل بیست و چهار میلیون تومان اعلام میگردد.

اسمعیل زاده

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قدس

ورود / ثبت نام
درحال بارگذاری ...
درحال پردازش آگهی ...
iranzayeatlogoدرحال پردازش ...

بستنجستجوی پیشرفته آگهی